دسته بندی، شرح توابع اکسل و کاربرد آن ها

دسته بندی، شرح توابع اکسل و کاربرد آن ها

دسته بندی، شرح توابع اکسل و کاربرد آن ها.

در این پست اغلب توابع اکسل و کاربرد هریک از این توابع مشخص شده است.

توابع حذف کاراکتر‌هاي اضافي
CLEAN   حذف تمام کاراکتر‌هاي غير قابل چاپ.
TRIM   حذف فاصله‌هاي اضافي و فاصله‌ها در آغاز و پايان عبارت.

توابع تبديل حروف کوچک و بزرگ
LOWER   تمامي کاراکتر‌ها را به حروف کوچک تبديل مي‌کند.
PROPER   کاراکتر‌هاي موجود در يک متن را به حالت استاندارد تبديل مي‌کند.
UPPER   تمامي کاراکتر‌ها را به حروف بزرگ تبديل مي‌کند.

تبديل حروف به اعداد به يکديگر
CHAR   تبديل کد ASCII به حروف.
CODE   تبديل حروف به کد ASCII.

جايگزين کردن قسمتي از يک رشته متن
REPLACE   جاي کاراکتر مورد نظر کاراکتر ديگري را قرار مي‌دهد.
SUBSTITUTE   جاي عبارت درج شده در يک جمله عبارت ديگري را قرار مي‌دهد.

توابع دستيابي به قسمتي از يک رشته
CONCATENATE   به هم چسباندن دو يا چند متن.
LEFT   نمايش ‌تعداد حروف سمت چپ سلول مورد نظر.
MID   نمايش بخشي از يک کلمه.
RIGHT   نمايش ‌تعداد حروف سمت راست سلول مورد نظر
REPT   تکرار عبارتي خاص را به تعداد مشخص.

توابع اطلاعاتي
LEN   شمارش تعداد کاراکترهاي موجود در يک سلول.
FIND   پيدا کردن حروف مورد نظر خود در يک عبارت (حساس به کوچکي و بزرگي).
SEARCH   پيدا کردن حروف مورد نظر خود در يک عبارت.
EXACT   مقايسه عبارت موجود در دو سلول.

T   تشخيص متن بودن.

توابع عملگر بولي
AND   گزاره‌هاي مختلف را چک کرده و در صورت درست بودن تمامي آنها مقدار درست و در غير اين صورت مقدار نادرست را برمي‌گرداند.
OR   گزاره‌هاي مختلف را چک کرده و در صورت درست بودن يکي آنها مقدار درست و در غير اين صورت مقدار نادرست را برمي‌گرداند.
NOTا گر مقدار‌هاي وارد شده با هم برابر باشند مقدار نادرست و اگر نابرابر باشند مقدار درست را برمي‌گرداند.

توابع شرطي
IF  تابع شرطي.
IFERROR   طرح يه معادله و درصورت اشتباه بودن پيغام مورد نظر به نمايش در بيايد.

توابع بازگرداننده مقادير ثابت منطقي
TRUE  مقدار True را برمي‌گرداند.
FALSE   مقدار False را برمي‌گرداند.

توابع اطلاعات خطا
ISERROR   اگر مقدار داده شده بدون خطا باشد مقدار نادرست را بازمي‌گرداند.
ERROR.TYPE   به جاي نمايش error يک عدد نمايش مي‌دهد.

توابع اطلاعاتي عددي
ISNUMBER   تشخيص عدد بودن يا متن بودن.
ISEVEN   تشخيص زوج بودن.
ISODD   تشخيص فرد بودن.
N   تبديل هر عبارتي به عدد.

توابع ديگر انواع داده
ISBLANK   تشخيص خالي بودن يک سلول.
ISLOGICAL   اگر جواب يک معادله درستي يا نادرستي بود عبارت true را نمايش مي‌دهد د ر غير اين صورت عبارت false را نشان مي‌دهد.
ISTEXT   شناسايي توابعي که داراي متن مي‌باشد.
ISNONTEXT   مخالف تابع ISTEXT مي‌باشد.
ISREF   مشخص مي‌کند که عبارت وارد شده يک محدوده از سلول ها است يا خير.
TYPE   مشخص کرد در داخل هر سلول چه نوع کاراکتري وجود دارد.
(text، number، error value و …)

تابع اطلاعات عمومي
CELL  هر نوع اطلاعاتي که در مورد سلول مورد نظر بخواهيم در اختيار ما قرار مي‌دهد.
INFO   نمايش مشخصات سيستم.

توابع بازگرداننده مقادير ثابت
NA  نمايش پيغام خطاي #N/A .

توابع تاريخ و زمان
DATE  تاريخ مورد نظر.
TIME   زمان مورد نظر.

توابع تاريخ و زمان فعلي
NOW  نمايش تاريخ و زمان جاري سيستم.
TODAY   نمايش تاريخ جاري سيستم.

توابع سازنده زمان
HOUR   از زمان فقط ساعت را نمايش مي‌دهد.
MINUTE   از زمان فقط دقيقه را نمايش مي‌دهد.
SECOND   از زمان فقط ثانيه را نمايش مي‌دهد.

توابع سازنده تاريخ
DAY   از تاريخ فقط روز را نمايش مي‌دهد.
MONTH   از تاريخ فقط ماه را نمايش مي‌دهد.
YEAR  از تاريخ فقط سال را نمايش مي‌دهد.
WEEKNUM  مشخص مي‌کند که در چندمين هفته از سال قرار داريم.
WEEKDAY   مشخص مي‌کند که در چندمين روز از هفته قرار داريم.

توابع محاسباتي تاريخ
EDATE  تاريخ را به عقب يا جلو ببريم.
EOMONTH   مشابه تابع EDATE ولي با اين تفاوت که وقتي تاريخ را به جلو مي‌بريم آخرين روز آن ماه را به نمايش در مي‌آورد.
WORKDAY  شمارش روزهاي کاري.
WORKDAY.INTL   کاري مشابه با تابع WORKDAY را انجام مي‌دهد، با اين تفاوت که روزهاي تعطيل را خودمان مشخص مي‌کنيم.
DAYS360   شمارش روز‌هاي بين دو تاريخ.
NETWORKDAYS  شمارش روز‌هاي کاري بين دو تاريخ.
NETWORKDAYS.INTL   شمارش روز‌هاي کاري بين دو تاريخ.
(روزهاي تعطيل را خودمان مشخص مي‌کنيم.)

توابع آدرس دهي به سلول
ADDRESS  آدرس دهي در اکسل.
INDEX   براي ارجاع از يک يا چند سلول استفاده مي‌شود.
INDIRECT  با وارد کردن يک رشته آن را تبديل به يک مرجع سلول مي‌کند.
OFFSET  تعيين محدوده‌اي از سلول ها مي‌باشد.

اطلاعات سطر، ستون و محدوده
ROW  مشخص مي‌کند در چندمين رديف قرار داريم.
COLUMN  مشخص مي‌کند در چندمين ستون قرار داريم.
ROWS  همانند تابع ROW مي‌باشد، ولي با اين تفاوت که شما مي‌توانيد مقدار چندين سلول را وارد نماييد.
COLUMNS  همانند تابع ROWS عمل مي‌کند ولي با اين تفاوت که مجموعه رديف‌ها را شمارش مي‌کند.
AREAS  وظيفه شمارش محدوده‌ها را دارد.

توابع جستجوي داده
HLOOKUP  به صورت افقي به دنبال عبارت مورد نظر مي‌گردد.
VLOOKUP  به صورت عمودي به دنبال عبارت مورد نظر مي‌گردد.
LOOKUP  در يک مجموعه از داده‌ها به دنبال يک مقدار مي‌گردد
CHOOSE  در يک ليست به صورت رشته شما با وارد کردن يک عدد رشته مورد نظر در ليست را به نمايش در مي‌آورد.
MATCH  موقعيت نسبي موردي را در يک آرايه مشخص مي‌کند.

ساير توابع مربوط به اين بخش
HYPERLINK  لينک دادن به يک سلول.

اطلاعات اوليه اعداد
ABS  محاسبه عمليات قدر مطلق .
SIGN  تشخيص مثبت يا منفي بودن عدد.
GCD  بزرگترين مقسوم عليه دو يا چند عدد را بدست مي‌آوريد
LCM  کوچکترين مضرب مشترک دو يا چند عدد را نمايش مي‌دهد.

عملگرهاي رياضي
SUM  محاسبه عمليات جمع.
POWER  عدد اول را به توان عدد دوم مي‌رساند.
SQRT  محاسبه جذر عدد مورد نظر.
QUOTIENT  استفاده از اين تابع مي‌توان قسمت صحيح تقسيم دو عدد را بدست آورد.
MOD  محاسبه باقيمانده دو عدد.
AGGREGATE  مجموعه چندين تابع.
SUBTOTAL  مجموعه چندين برنامه کاربردي.

توابع گرد کننده
CEILING  عدد ورودي اول را به ضريب بزرگتر يا مساوي عدد ورودي دوم در مياورد.
EVEN  عدد را به اولين عدد بزرگ و زوج تبديل مي‌کند.
FLOOR  عدد ورودي اول را به ضريب کوچکتر يا مساوي عدد ورودي دوم در مياورد.
INT  عدد مورد نظر را گرد مي‌کند و به صورت يک عدد صحيح نمايش مي‌دهد.
MROUND  عدد ورودي اول را به ضريب نزديکترين عدد ورودي دوم در مياورد.
ODD  تبديل عدد به اولين عدد فرد.
ROUND  گرد کردن اعداد.
ROUNDDOWN  وظيفه گرد کردن در يک محدوده از تعداد رقم اعشار يا صحيح به سمت پايين را دارد.
ROUNDUP  وظيفه گرد کردن در يک محدوده از تعداد رقم اعشار يا صحيح به سمت بالا را دارد.
TRUNC  مقدار اعشار يا عدد صحيحي که مي‌خواهيم نمايش بدهيم.

جمع شرطي
SUMIF  جمع اعداد با شرايط مورد نظر.

عمليات‌پيشرفته رياضي
SUMPRODUCT  براي ضرب کردن اعداد استفاده مي‌شود.
SUMSQ  به توان دو رساندن اعداد.
SUMX2MY2  اين تابع که علاوه بر اين که عددها را به توان دو مي‌رساند دو به دو از هم کم مي‌کند و نتيجه را با هم جمع مي‌کند.
SUMX2PY2  اين تابع که علاوه بر اين که عددها را به توان دو مي‌رساند دو به دو با هم جمع مي‌کند و نتيجه را با هم جمع مي‌کند.
SUMXMY2  اعداد مورد نظر را اول از هم کم مي‌کند و سپس به توان دو مي‌رساند.
SERIESSUM  مجموعه سري تواني.

توابع ماترسي
MDETERM  محاسبه دترمينال ماتريس.
MINVERSE  معکوس يک ماتريس مربعي.
MMULT  محاسبه ضرب دو ماتريس.

محاسبه فاکتوريل
FACT  محاسبه فاکتوريل.
FACTDOUBLE  ضرب اعداد بين دو عدد مورد نظر( اگر عدد وارد شده فرد باشد فقط اعدا فرد را ضرب مي‌‌کند و بالعکس).
MULTINOMIAL  محاسبه فرمول

توابع متفرقه
COMBIN  محاسبه تعداد جابجايي‌ها بدون توجه به ترتيب قرارگيري.
ROMAN  عدد ورودي را به صورت لاتين نمايش مي‌دهد.

اعداد تصادفي
RAND  يک عدد تصادفي بين صفر تا يک
RANDBETWEEN  يک عدد تصادفي بين دو عدد مورد نظر ما

توابع مثلثات
PI  نمايش عدد پي.
SQRTPI  عدد مورد نظر را در عدد ? ضرب مي‌کند و سپس جذر آن عدد را نمايش مي‌دهد.
DEGREES  تبديل زاويه برحسب راديان به درجه.
RADIANS  تبديل درجه را به راديان.
COS  محاسبه مقدار کسينوس يک عدد.
ACOS  محاسبه آرک کسينوس.
COSH  محاسبه کسينوس هيپر‌بليک.
ACOSH  محاسبه آرک کسينوس هيپر‌بليک.
SIN  محاسبه سينوس يک عدد.
ASIN  محاسبه آرک سينوس.
SINH  محاسبه سينوس هيپر‌بليک.
ASINH  محاسبه آرک سينوس هيپر‌بليک.
TAN  محاسبه تانژانت.
ATAN  محاسبه آرک تانژانت.
TANH  محاسبه تانژانت هيپر‌بليک.
ATANH  محاسبه آرک تانژانت هيپر‌بليک.

توابع پيدا کردن بزرگترين و کوچکترين مقدار
MAX  پيدا کردن بزرگترين عدد بين چند سلول.
MAXA  همانند تابع MAX مي‌باشد با اين تفاوت که کلمات هم محاسبه مي‌کند.
MIN  پيدا کردن کوچکترين عدد بين چند سلول.
MINA  همانند تابع MIN مي‌باشد با اين تفاوت که کلمات هم محاسبه مي‌کند.
LARGE  پيدا کردن Nامين عدد بزرگ در يک ليست.
SMALL  پيدا کردن Nامين عدد کوچک در يک ليست.

توابع ديگر
PERMUT  محاسبه جايگشت.

شمارش سلول
COUNT  مشخص کردن اعداد و تاريخ موجود در يک محدوده.
COUNTA  شمارش سلول‌هايي که پر هستند.
COUNTBLANK  تعداد سلول هاي خالي را بدست مي‌آورد.
COUNTIF  شمارش سلول با شرط مورد نظر
COUNTIFS  شمارش سلول با شرايط مورد نظر

ميانگين، فراواني و رتبه
AVERAGE  به دست آوردن ميانگين.
AVERAGEA  به دست آوردن ميانگين. (کاراکترهاي متن هم شمارش مي‌کند.)
AVERAGEIF  ميانگين به صورت شرطي.
AVERAGEIFS  ميانگين به صورت دو يا چند شرطي.
MODE  شناسايي عدد تکرار شده.
MODE.SNGL  شناسايي عدد تکرار شده. (از Excel 2007 به بعد)
MODE.MULT  نمايش n عدد پر تکرار
GEOMEAN  محاسبه ميانگين هندسي.
HARMEAN  محاسبه ميانگين هارمونيک.
RANK  رتبه‌بندي اعداد موجود در يک ليست.
RANK.EQ  رتبه‌بندي اعداد موجود در يک ليست. (جديد در Excel 2010)
RANK.AVG  مشابه تابع RANK.EQ مي‌باشد، با اين تفاوت که اگر در ليست اعداد دو عدد تکراري وجود داشته باشد ميانگين دو عدد را نمايش مي‌دهد.
KURT  درجه اوج در يک نمودار اماري را نشان مي‌دهد.
PERCENTILE  محاسبه K‌امين صدک.
PERCENTILE.INC  محاسبه K‌امين صدک. (جديد در Excel 2010)
PERCENTILE.EXC  اين تابع کاملا شبيه تابع PERCENTILE.INC مي‌باشد، با اين تفاوت که تابع PERCENTILE.INC به صورت شامل يا inclusive مي‌باشد اما تابع PERCENTILE.EXC به صورت انحصاري يا exclusive‌ است.
PERCENTRANK  براي محاسبه رتبه در مجموعه يا آرايه است.
PERCENTRANK.INC  براي محاسبه رتبه در مجموعه يا آرايه است. (جديد در Excel 2010)
PERCENTRANK.EXC  اين تابع کاملا شبيه تابع PERCENTRANK.INC مي‌باشد، با اين تفاوت که تابع PERCENTRANK.INC به صورت شامل يا inclusive مي‌باشد اما تابع PERCENTRANK.EXC به صورت انحصاري يا exclusive‌ است.
QUARTILE  محاسبه چارك مجموعه اي از داده‌ها.
QUARTILE.INC  محاسبه چارك مجموعه اي از داده‌ها.
(جديد در Excel 2010)
QUARTILE.EXC  اين تابع کاملا شبيه تابع QUARTILE.INC مي‌باشد، با اين تفاوت که تابع QUARTILE.INC به صورت شامل يا inclusive مي‌باشد اما تابع QUARTILE.EXC به صورت انحصاري يا exclusive‌ است.

انحراف و واريانس
AVEDEV  محاسبه متوسط انحراف معيار .
STDEV  محاسبه انحراف معيار نمونه.
STDEV.S  محاسبه انحراف معيار نمونه. (جديد در Excel 2010)
STDEVP  محاسبه انحراف معيار جامعه.
STDEV.P  محاسبه انحراف معيار جامعه. (جديد در Excel 2010)
VAR  واريانس يک مجموعه داده
VAR.S  واريانس يک مجموعه داده(جديد در Excel 2010)
VARP  محاسبه واريانس جامعه.
VAR.P  محاسبه واريانس جامعه. (جديد در Excel 2010)
COVAR  محاسبه كوواريانس است كه رابطه بين دو مجموعه را تعيين مي‌كند.
COVARIANCE.P  محاسبه كوواريانس است كه رابطه بين دو مجموعه را تعيين مي‌كند. (جديد در Excel 2010)
CONFIDENCE  محاسبه فاصله اطمينان ميانگين جامعه.
CONFIDENCE.NORM  محاسبه فاصله اطمينان ميانگين جامعه. (جديد در Excel 2010)
DEVSQ  محاسبه مجموع مربعات انحراف از معيارها.

توابع خط روند
FORECAST  محاسبه محل نقطه y.
INTERCEPT  محاسبه ضريب زاويه رگرسيون خطي.
LINEST  بازگرداندن اطلاعات آماري توصيف روند خط بهترين برازش، از طريق يک سري عرضه شده از X-Y
SLOPE  محاسبه ضريب زاويه رگرسيون خطي.
TREND  Trend يا سير روند؛ نمايشي گرافيگي از روند سري داده‌هاست.
GROWTH  محاسبه رشد جمعيت.
LOGEST  پارامترهاي يک روند نمايي براي عرضه مجموعه اي از x و y را برمي گرداند.
STEYX  محاسبه خطاي استاندارد Y پيش‌بيني شده.

توابع توزيع و آزمونهاي احتمال
BETADIST  محاسبه توزيع بتا
BETA.DIST  محاسبه توزيع بتا (جديد در Excel 2010)
BETAINV  محاسبه مقدار توزيع انباشته (تجمعي) تابع بتا مي‌پردازد. که اين بار احتمال را مي‌دهيم و مقدار x را بدست مي‌آوريم.
BETA.INV  محاسبه مقدار توزيع انباشته (تجمعي) تابع بتا مي‌پردازد. که اين بار احتمال را مي‌دهيم و مقدار x را بدست مي‌آوريم. (جديد در Excel 2010)
BINOMDIST  محاسبه توزيع بينم
BINOM.DIST  محاسبه توزيع بينم. (جديد در Excel 2010)
NEGBINOMDIST  محاسبه توزيع بينم منفي.
NEGBINOM.DIST  محاسبه توزيع بينم منفي. (جديد در Excel 2010)
CRITBINOM  مکمل تابع دو را انجام مي‌دهد.
BINOM.INV  کار مکمل تابع دو جمله‌اي را انجام مي‌دهد. (جديد در Excel 2010)
CHIDIST  احتمالات يک طرفه توزيع مجذور کاي (خي دو ) را بر مي‌گرداند.
CHISQ.DIST.RT  احتمالات يک طرفه توزيع مجذور کاي (خي دو ) را بر مي‌گرداند.
(جديد در Excel 2010)
CHISQ.DIST  محاسبه توزيع مجذور و مربع( يا همان توزيع تجمعي و چگالي احتمال) استفاده مي‌کنيم
CHIINV  معکوس احتمال دم سمت راست توزيع مجذور کاي.
CHISQ.INV.RT  معکوس احتمال دم سمت راست توزيع مجذور کاي. (جديد در Excel 2010)
CHISQ.INV  معکوس احتمال دم سمت چپ توزيع مجذور کاي.
CHITEST  محاسبه آزمون چي يا Chi-Square
CHISQ.TEST  محاسبه آزمون چي يا Chi-Square. (جديد در Excel 2010)
CORREL  محاسبه ضريب همبستگي پيرسون.
EXPONDIST  محاسبه توزيع نمايي.
EXPON.DIST  محاسبه توزيع نمايي. (جديد در Excel 2010)
FDIST  محاسبه دم سمت راست توزيع احتمال F .
F.DIST.RT  محاسبه دم سمت راست توزيع احتمال F . (جديد در Excel 2010)
FINV  محاسبه معکوس دم راست توزيع احتمال F.
F.INV.RT  محاسبه معکوس دم راست توزيع احتمال F. (جديد در Excel 2010)
F.INV  محاسبه معکوس توزيع تجمعي F.
FISHER  تبديل فيشر.
FISHERINV  معکوس تبديل فيشر
FTEST  انجام آزمون F روي دو سري از داده‌ها.
F.TEST  انجام آزمون F روي دو سري از داده‌ها. (جديد در Excel 2010)
GAMMADIST  محاسبه مقدار تابع گاما را براي x معين. (جديد در Excel 2010)
GAMMA.DIST  محاسبه مقدار تابع گاما را براي x معين.
GAMMAINV  معکوس توزيع گاما.
GAMMA.INV  معکوس توزيع گاما.
(جديد در Excel 2010)
GAMMALN  محاسبه لگاريتم طبيعي تابع گاما براي مقدار عرضه شده.
GAMMALN.PRECISE  مقدار لگاريتم طبيعي توزيع گاما را باز مي‌گرداند.
HYPGEOMDIST  توزيع فوق هندسي را محاسبه مي‌کند.
HYPGEOM.DIST  توزيع فوق هندسي را محاسبه مي‌کند. (جديد در Excel 2010)
LOGNORMDIST  برعکس تابع LOGINV عمل مي‌کند و مقدار تابع توزيع تجمعي لگ نرمال را برمي‌گرداند.
LOGNORM.DIST  برعکس تابع LOGINV عمل مي‌کند و مقدار تابع توزيع تجمعي لگ نرمال را برمي‌گرداند. (جديد در Excel 2010)
LOGINV  مقدار معکوس توزيع تجمعي لگ نرمال را بر مي‌گرداند.
LOGNORM.INV  مقدار معکوس توزيع تجمعي لگ نرمال را بر مي‌گرداند. (جديد در Excel 2010)
NORMDIST  محاسبه توزيع نرمال.
NORM.DIST  محاسبه توزيع نرمال. (جديد در Excel 2010)
NORMINV  معکوس تابع تجمعي نرمال.
NORM.INV  محاسبه معکوس تابع تجمعي نرمال. (جديد در Excel 2010)
NORMSDIST  محاسبه توزيع تجمعي نرمال استاندارد.
NORM.S.DIST  محاسبه توزيع تجمعي نرمال استاندارد. (جديد در Excel 2010)
NORMSINV  مقدار z را به ازاي احتمال داده شده از توزيع نرمال استاندارد پيدا مي‌کند.
NORM.S.INV  مقدار z را به ازاي احتمال داده شده از توزيع نرمال استاندارد پيدا مي‌کند.
PEARSON  ضريب همبستگي پيرسون را با مي‌گرداند با وارد کردن دو سري عدد مي‌توان ضريب همبستگي آنها را بدست آورد.
RSQ  مجذور مقدار همبستگي پيرسون را باز مي‌گرداند.
POISSON  توزيع پواسن را محاسبه مي‌کند.
POISSON.DIST  توزيع پواسن را محاسبه مي‌کند. (جديد در Excel 2010)
PROB  احتمالات متناظر با اين محدوده داده شده را محاسبه مي‌کند.
SKEW  براي تعيين ميزان انحراف حول ميانگين بکار مي‌رود.
STANDARDIZE  مقدار استاندارد شده عدد يا اعدادي را با توجه به ميانگين و انحراف معيار داده شده بدست مي‌آورد‌.
TINV  به ازاي مقدار احتمال داده شده و درجه آزادي معين، مقدار X را محاسبه مي‌کند.
TTEST  آزمون t را دوي دو سري از داده‌ها اعمال مي‌کند.
T.TEST  آزمون t را دوي دو سري از داده‌ها اعمال مي‌کند. (جديد در Excel 2010)
WEIBULL  محاسبه مقدار توزيع ويبوال به کار مي‌رود.
WEIBULL.DIST  محاسبه مقدار توزيع ويبوال. (جديد در Excel 2010)
ZTEST  محاسبه آزمون z يک طرفه.
Z.TEST  محاسبه آزمون z يک طرفه. (جديد در Excel 2010)

توابع پايگاه داده
DAVERAGE  محاسبه ميانگين مقادير يک فيلد از يک ليست يا پايگاه داده.
DCOUNT  شمارش تعداد سلولهايي که شامل يک عدد مي‌شوند.
DCOUNTA  تعداد سلولهايي که شامل يک عدد مي‌شوند را باز مي‌گرداند.
DGET  نشان دادن محتواي فقط يک سلول.
DMAX  بزرگترين مقدار يک مجموعه از سلولها را پيدا مي‌کند.
DMIN  کوچکترين مقدار يک مجموعه از سلولها را پيدا مي‌کند.
DPRODUCT  حاصل ضرب را براي يک مجموعه از سلولها محاسبه مي‌کند.
DSTDEV  مقدار انحراف از معيار را بر حسب يک جمعيت نمونه محاسبه مي‌کند.
DSTDEVP  اين تابع همانند تابع DSTDEV عمل مي‌کند و انحراف از معيار را محاسبه مي‌کند اما تفاوت آن با تابع قبلي اين است که تابع DSTDEV انحراف از معيار را بر اساس يک جمعيت نمونه ( جامعه نمونه) محاسبه مي‌کند اما اين تابع انحراف از معيار را بر اساس کل جمعيت آماري محاسبه خواهد کرد.
DSUM  محاسبه حاصل جمع مقادير سلول‌هاي يک ستون.
DVAR  محاسبه واريانس مقاديري از سلول‌ها.
DVARP  اين تابع مانند تابع DVAR عمل مي‌کند با اين تفاوت که واريانس را بر حسب کل جامعه آماري اندازيه گيري مي‌کند.

توابع ارزش سرمايه گذاري
FV  محاسبه ارزش آينده سرمايه گذاري با پرداخت ثابت دوره و يک نرخ بهره ثابت.
FVSCHEDULE  اين تابع مانند FV براي محاسبه ارزش سرمايه گذاري در آينده بکار مي‌رود با اين تفاوت که نرخ سود در زمانهاي مختلف متغير است.
NPV  محاسبه ارزش فعلي خالص سرمايه گذاري.
PV  محاسبه ارزش فعلي خالص سرمايه گذاري(اقساط مساوي).
XNPV  محاسبه ارزش فعلي خالص سرمايه گذاري بر حسب تاريخ.

توابع پرداخت
PMT  براي محاسبه اقساط وام.
PPMT  محاسبه اقساط مربوط به اصل وام (وام دريافتي بدون سود در هر دوره).
IPMT  محاسبه بهره اقساط (بهره وام در هر دوره) در يک دوره زماني خاص.

توابع طول مدت
NPER  محاسبه تعداد دوره هاي مورد نياز براي سرمايه گذاري .

محاسبه نرخ بازده داخلي
RATE  محاسبه نرخ بهره استفاده.
IRR  محاسبه نرخ بازده داخلي سرمايه گذاري.
XIRR  محاسبه نرخ بازده داخلي سرمايه گذاري بر حسب تاريخ.
MIRR  محاسبه نرخ داخلي کارکرد سرمايه.
ACCRINT  محاسبه بهره متعلقه اوراق قرضه از زمان صدور تا بازخريد اوراق.
ACCRINTM  مشابه تابع ACCRINT است با ين تفاوت که شما اطلاعي از زمان پرداخت بهره نداريد و يا اينکه تاريخ پرداخت بهره همزمان با تاريخ سررسيد اوراق قرضه بطور يکجا مي‌باشد.

توابع محاسبه استهلاک
SLN  محاسبه هزينه استهلاک به روش خط مستقيم.
SYD  محاسب هزينه استهلاک به روش مجموع سنوات.
DB  محاسبه هزينه استهلاک نزولي در مدت معين.
DDB  محاسبه هزينه استهلاک به روش نزولي مضاعف در مدت معين.
VDB  محاسبه دوره خاص هزينه استهلاك به روش نزولي.

توابع اعداد مختلط
COMPLEX  تبديل قسمت حقيقي و موهومي ارائه شده توسط کاربر به عدد مختلط.
IMABS  محاسبه اندازه عدد مختلط.
IMAGINARY  نمايش ضريب قسمت موهومي عدد مختلط.
IMARGUMENT  نمايش آرگومان ? (زاويه بر حسب راديان).
IMCONJUGATE  محاسبه قرينه عدد مختلط نسبت به محور اعداد حقيقي.
IMCOS  محاسبه کسينوس يک عدد مختلط.
IMDIV  محاسبه خارج قسمت تقسيم دو عدد مختلط.
IMEXP  محاسبه مقدار نمايي يک عدد مختلط.
IMLN  محاسبه لگاريتم طبيعي عدد مختلط.
IMLOG10  محاسبه لگاريتم يک عدد مختلط در مبناي 10.
IMLOG2  محاسبه لگاريتم يک عدد مختلط در مبناي 2.
IMPOWER  محاسبه توان خاصي از يک عدد مختلط.
IMPRODUCT  محاسبه حاصلضرب اعداد مختلط.
IMREAL  نمايش ضريب قسمت حقيقي عدد مختلط.
IMSIN  محاسبه سينوس يک عدد مختلط.
IMSQRT  محاسبه ريشه دوم (جذر) يک عدد حقيقي.
IMSUB  محاسبه تفريق دو عدد مختلط.
IMSUM  محاسبه حاصلجمع دو عدد مختلط.

توابع تبديل واحدهاي اندازه گيري
CONVERT  تبديل يک عدد از يک سيستم اندازه گيري به سيستم ديگر.

توابع تبديل مبنا
BIN2DEC  تبديل عدد مبناي دو به مباني ده
BIN2HEX  تبديل عدد مبناي دو به مباني شانزده
BIN2OCT  تبديل عدد مبناي دو به مباني هشت
DEC2BIN  تبديل عدد مبناي ده به مباني دو
DEC2HEX  تبديل عدد مبناي ده به مباني شانزده
DEC2OCT  تبديل عدد مبناي ده به مباني هشت
HEX2BIN  تبديل عدد مبناي شانزده به مباني دو
HEX2DEC  تبديل عدد مبناي شانزده به مباني ده
HEX2OCT  تبديل عدد مبناي شانزده به مباني هشت
OCT2BIN  تبديل عدد مبناي هشت به مباني دو
OCT2DEC  تبديل عدد مبناي هشت به مباني ده
OCT2HEX  تبديل عدد مبناي هشت به مباني شانزده

توابع خطا
ERF  محاسبه تابع خطا ميان دو حد يکپارچه.
ERF.PRECISE  محاسبه تابع خطا بين عدد 0 و يک حد پيوسته.
ERFC  محاسبه تابع خطاي متمم پيوسته ميان يک حد پائين و مقدار بي نهايت.

تست مقادير عددي
DELTA  مقايسه دو عدد با هم.

توابع

 برای دیدن کاربرد بعضی از توابع به لینک های زیر مراجعه نمایید.

 

1- تابع متنی اکسل

2- تابع مالی اکسل

3- تابع Count و CountA

4- تابع match