توابع مالی در اکسل

اگر تا به حال از بانک ها و موسسات مالی وام دریافت کرده باشید، حتماً مایلید بدانید که چگونه سود وام ها و سپرده ها را بر اساس نرخ اعلام شده محاسبه می کنند.

اکسل برای محاسبات مالی دارای توابعی می باشد که در این زمینه بسیار مفید هستند.

برای استفاده از این توابع ابتدا لازم است با چند پارامتر که در این توابع استفاده می شوند آشنا شویم.

Loan principleاصل پول
Interest Rateنرخ بهره
Pay-Periodدوره پرداخت
Duration of the loanطول دوره پرداخت
Paymentپرداخت در هر دوره

تذکر: 1

اکسل نرخ بهره را به ازاء دوره پرداخت می گیرد (مثلاً پرداخت ماهانه) اما پاسخها را بر اساس سالانه برمیگرداند

و برای تبدیل به ماهانه باید آن را بر 12 تقسیم کنیم.

تذکر 2: مقدار پرداختهایی که در فرمول وارد می شوند بایستی به صورت عدد منفی وارد شوند.

تابع PMT

مثال1: فرض کنیم از یک موسسه مالی یک وام به مبلغ پنج میلیون تومان با نرخ بهره 14% و دوره بازپرداخت 3 ساله گرفته ایم.

مبلغ قسط ماهانه آن چقدر است؟

از فرمول به شرح زیر برای مشخص کردن میزان اقساط ماهانه استفاده می کنیم.

=PMT(نرخ بهره ماهانه,تعداد دوره پرداخت,اصل وام دریافتی)

همانطور که در شکل می بینید نرخ بهره سالانه یعنی 14% را بر عدد 12 تقسیم کرده ایم تا  نرخ بهره مانه را بدست آوریم.

 

 توابع مالی در اکسل

 توابع مالی در اکسل

Snap2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تذکر: قسط پرداختی هر ماه شامل دو قسمت است. قسمتی از آن مربوط به اصل پول گرفته شده و قسمتی نیز مربوط به پرداخت سود است.

مثال 2: فرض کنیم در مثال 1 تعداد 15 قسط را تا کنون پرداخت کرده باشید.

چه مقدار از قسط آخر (قسط 15) مربوط به اصل پول و چه مقدار آن مربوط به سود می باشد؟

تابع IPMT

=IPMT(rate(نرخ بهره),per(دوره پرداخت مورد نظر),nper(تعداد کل دوره های پرداخت),pv(اصل پول)

=IPMT(B2/12,B5,B3,B1)

همانطور که در شکل می بینید، مقدار محاسبه شده برابر 34488.07  می باشد. این عدد مبلغ سود پول را نشان می دهد

و با کم کردن آن از مبلغ کل قسط  مبلغ اصل پول نیز که برابر 132400.08  می باشد نیز مشخص میگردد.

 

 توابع مالی در اکسل

 توابع مالی در اکسل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تابع NPER

شکل کلی تابع:

=NPER(rate,pmt,pv)

مثال 3: من قصد دارم یک وام  به مبلغ پنج میلیون تومان بگیرم. نرخ بهره آن 15%   و توان پرداخت ماهی 250000 تومان را دارم.

تسویه این وام در چند ماه به پایان می رسد؟

=NPER(.15/12,-250000,5000000)

شما می توانید در طی 23 ماه این مبلغ را تسویه نمایید.

تابع Rate

شکل کلی تابع

=rate(nper(تعداد کل دوره های پرداخت),pmt(پرداخت ماهانه),pv(اصل پول)

مثال 4:میخواهم وسیله ای بخرم به قیمت 700000 تومان. پیشنهاد فروشنده اقساط 24 ماهه با پرداخت ماهانه 35000 تومان است.

چگونه میتوان نرخ واقعی بهره را بدست آورد.

نرخ بهره را با استفاده از فرمول فوق محاسبه می کنیم.

=RATE(24,-35000,700000)

جواب این فرمول 2% می باشد (نرخ بهره ماهانه) و با ضرب آن در عدد 12 ماه بهره 24% خواهد شد.

پس بهتر است این پول را از بانکی که نرخ بهره اش 16% وام بگیرم.

تابع PV

شکل کلی تابع

 =PV(rate(نرخ بهره),nper(تعداد کل دوره های پرداخت,pmt(پرداخت ماهانه)

مثال 5: نرخ بهره بانک 16% است. اگر بتوانم در طی سال آینده ماهی 50000 تومان قسط بدهم، چقدر می توانم از بانک وام بگیرم؟

=PV(.16/12,12,-50000)

پاسخ 551080 تومان یعنی تقریباً مبلغ 550000 تومان

تابع FV

شکل کلی تابع

=FV(rate(نرخ بهره),nper(تعداد کل دوره های پرداخت,pmt(پرداخت ماهانه),pv(اصل پول)

مثال 6: با مبلغ 100000 تومان در بانک حسابی باز کرده ام و ماهی 50000 تومان به آن اضافه می کنم. بهره پرداختی بانک .515% است. در پایان دو سال چقدر پس انداز دارم.

        =FV(0.155/12,24,-50000,-100000)

جواب: مبلغ 1532413 تومان می باشد.

تذکر: تمام مبلغ پرداختی به صورت عدد منفی در فرمولها وارد شده اند.

مطالعه بیشتر

“”شرح توابع اکسل

توابع مالی و حسابداری در اکسل

 

  منبع: کلید توابع و فرمولها در اکسل

مولف: محمدتقی مروج