توابع متنی اکسل

در این پست تعدادی از توابع متنی اکسل را مورد بررسی قرار می دهیم.

Join Strings | Left | Right | Mid | Len | Find | Substitute

تابع Join Strings  یا الحاق رشته ها

برای الحاق (اتصال) دو رشته متنی از عملگر & استفاده می کنیم.

مثال: می خواهیم محتویات سلول های A1 و B1 را با هم ترکیب کنیم.

توابع متنی اکسل

توابع متنی اکسل

برای ایجاد فاصله بین دو رشته از ” ” استفاده می کنیم.

برای الحاق رشته ها از دستور Concatenate نیز می توان استفاده کرد

تابع Left (جدا سازی رشته ها از سمت چپ)

برای استخراج حروف مورد نظر از سمت چپ از تابع Left استفاده می کنیم.

مثال: جدا سازی تعداد 4 حرف از سمت چپ سلول A1

 

توابع متنی اکسل

توابع متنی اکسل

تابع Right (جدا سازی رشته ها از سمت راست)

برای استخراج حروف مورد نظر از سمت راست از تابع Right استفاده می کنیم.

مثال: جدا سازی تعداد 2 حرف از سمت راست سلول A1

 

توابع متنی اکسل

توابع متنی اکسل

تابع Mid (جدا سازی رشته ها از میان رشته)

برای استخراج حروف مورد نظر از میان یک رشته از تابع Mid استفاده می کنیم.

مثال: جدا سازی تعداد 3 حرف از میان متن سلول A1

توابع متنی اکسل

توابع متنی اکسل

 

در اینجا از کاراکتر شماره 5 رشته متنی سلول A1(یعنی حرف P) شروع کرده و تعداد 3 کاراکتر را جدا می کنیم.

تابع Len

برای مشخص کردن طول کل یک رشته از تابع Len استفاده می کنیم.

تذکر: هرجای خالی نیز به عنوان یک کارکتر در نظر گرفته می شود.

مثال: طول کل رشته واقع در سلول A1 با احتساب یک فضای خالی 12 می باشد.

 

توابع متنی اکسل

توابع متنی اکسل

تابع Find

برای مشخص کردن موقعیت یک مقدار در یک رشته از تابع Find استفاده می شود.

مثال: حرف am در چه موقعیتی از متن سلول A1 قرار دارد؟

تذکر: موقعیت am با موقعیت اولین کاراکتر یعنی a مشخص می شود.

یعنی am در مکان سوم رشته مورد نظر قرار دارد.

تذکر: تابع find نسبت به بزرگی و کوچکی حروف حساس است. یعنی am با AM فرق دارد.

 

 

توابع متنی اکسل

توابع متنی اکسل

تابع Substitute

برای آنکه قسمتی از متن موجود در یک رشته را با قسمت دلخواه دیگری عوض کنیم از این تابع استفاده می شود.

مثال: فرض کنید در رشته متنی سلول A1 می خواهیم کلمه Tim را با کلمه John جایگزین کنیم.

 

توابع متنی اکسل

توابع متنی اکسل

 

توجه: ممکن است هر کدام از این توابع بسیار ساده به نظر برسند و کارایی چندانی نداشته باشند، اما در فرمول های پیچیده و ترکیب توابع بسیار قدرتمند هستند و حل بسیاری از مسائل در اکسل بدون استفاده از این توابع غیر ممکن است.