کاربرد تابع Match در اکسل

در بسیاری از موارد لازم است تا دو لیست از داده ها را با هم مقایسه کرده و اختلاف آنها را مشخص کنیم. در این مورد استفاده از کاربرد تابع match در اکسل که ساختار ساده ای دارد بسیار کارساز خواهد بود.

ساختار کلی این تابع به شرح زیر می باشد

=Match(lookup_value,lookup_array,[match_type])

منظور از lookup_value در فرمول مقداری است که قصد داریم تکراری بودن یا تکراری نبودن آن را چک کنیم

منظور از lookup_array ناحیه ای است که مقدار مورد نظر برای تکراری بودن یا نبودن را در آن بررسی می کنیم

منظور از match_type نحوه انطباق می باشد که دارای سه حالت است. و ما بیشتر از حالت Exact Match یا انطباق دقیق استفاده می کنیم. 

تذکر: در توابع اکسل پارامترهای درون [ ] پارامترهای اختیاری هستند

در اینجا با ذکر یک مثال ساده کاربرد این تابع را بررسی می کنیم.

فرض کنید شما مسئول کنترل یک انبار هستید و می خواهید بدانید که آیا در لیست ورود این هفته با هفته قبل که کالاهای مشابهی را دریافت کرده اید کالای تکراری وجود دارد یا خیر.

کاربرد تابع Match در اکسل

کاربرد تابع Match در اکسل

برای این منظور مطابق شکل لیست هفته قبل و لیست این هفته را در ستونهای B و C وارد کرده و در ستون D فرمول

 =match(C3,$B$3:$B$21,0)

را وارد کنید و آن را تا سلول D21 کپی کنید.

همانطور که در شکل می بینید در بعضی از سلول ها عبارت  N/A#  (در دسترس نیست -Not Available ) نوشته شده است و به معنی این است که این یک کالای جدید می باشد که در هفته قبل وارد نشده است. حال اگر در این سلول ها اعدادی نوشته شوند مانند 11 یعنی اینکه این یک کالایی می باشد که در هفته قبل وارد شده و در ردیف شماره 11 قرار دارد.

بدین ترتیب به راحتی می توان داده های تکراری را مشخص نمود.

 =match(C3,$B$3:$B$21,0)

کلمه match به معنی انطباق می باشد. C3 در این مثال یعنی آدرس سلول اولین قلم کالای این هفته و $B$3:$B$21 آدرس محدوده کالاهای هفته گذشته می باشدکه به صورت مطلق تعریف شده است (برای مطالعه آدرسهای نسبی و مطلق اینجا را کلیک کنید). عدد صفر نیز به معنی یک انطباق دقیق می باشد.

البته تابع match به تنهایی کارایی زیادی ندارد . اما اگر این تابع با تابع Index ترکیب شود حلال بسیاری از مشکلات خواهد بود. برای مطالعه ترکیب توابع Match-Index اینجا را کلیک کنید)