توابع COUNT و COUNTA

در این مقاله ساختار و کاربرد توابع شمارشی COUNT و COUNTA در اکسل را خدمت تمام همراهان عزیز تقدیم می کنم.

از تابع COUNT جهت شمارش اعداد یک ناحیه انتخابی استفاده می کنیم. فرم کلی توابع COUNT  و COUNTA به شکل زیر می باشند.

=COUNT(value1, [value2], …)

=COUNTA(value1, [value2], …)

 

در این تابع Value1 یک مقدار یا یک ناحیه است که می خواهیم تعداد آن را شمارش کنیم.  Value2 و … مقادیر دیگری هستند که در صورت تمایل می توانیم انتخاب کنیم.

مقادیر اختیاری یا OPtional

به طور کلی در تمام توابع و فرمول های اکسل هر جا که یک مقدار درون علامت [ ] (کروشه – براکت) قرار گیرد نوشتن آن اختیاری (Optional) می باشد.

در تابع COUNT می توان تا حداکثر 255 مقدار را ذکر کرد.

مثلاً برای شمارش تعداد اعداد واقع در ناحیه A1:A20 از تابع COUNT به شکل زیر استفاده می کنیم.

=COUNT(A1:A20)

اگر در ناحیه A1:A20 که شامل 20 سلول می باشد فقط 8 مقدار عددی داشته باشیم و بقیه سلول ها مقادیر غیر عددی باشند، نتیجه تابع فوق برابر 8 خواهد بود. به عبارت دیگر این تابع مقادیر عددی را شمرده و از شمردن سلول هایی که دارای مقادیر غیر عددی باشند چشم پوشی می کند.

برای آنکه بتوانیم تمام محتویات یک ناحیه عددی و یا غیر عددی را شمارش کنیم باید از تابع COUNTA استفاده نماییم.

تابع COUNTA تعداد سلول های غیر خالی شامل مقادیر عددی و غیر عددی را شمارش می کند..

مثال 1:

نتیجه تابع (COUNT(23,12,Word,14%,#DIV/0!,Excel برابر 3 خواهد شد (شمارش فقط عدد)

نتیجه تابع COUNTA(23,12,Word,14%,#DIV/0!,Excel) برابر 6 خواهد شد (شمارش عدد و غیر عدد)

مثال 2:

نتیجه تابع COUNT و COUNTA را در شکل زیر ملاحظه نمایید.

 

توابع COUNT و COUNTA

توابع COUNT و COUNTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای مطالعه بیشتر در خصوص سایر توابع مشابه به مقالات زیر مراجعه فرمایید:

شرح توابع COUNT و SUM در اکسل

توابع شمارشی و جمع بندی پیشرفته در اکسل