آدرس های نسبی و مطلق

هنگامی که در اکسل یک فرمول را به سلولهای مجاور کپی می کنید، به طور پیش فرض از آدرس های نسبی استفاده می شود.

فرض کنید دارای جدولی به شرح زیر هستیم.

آدرس های نسبی و مطلق

آدرس های نسبی و مطلق

آدرس نسبی

میخواهیم قیمت کل هر کدام از اقلام را حساب کنیم.

در ستون قیمت کل و در سلول E3 اولین فرمول را به شکل C3*D3= وارد می کنیم.

(مقدار x قیمت واحد). فرمول را تا ردیف E10 کپی می کنیم. همانطور که مشاهده می شود،

هنگام کپی فرمول، مرجع سلولها نیز جابجا می شود. یعنی عبارت  C3*D3= به شکل زیر تغییر می کند

C4*D4=

C5*D5=

C5*D5=

C6*D6=

C7*D7=

C8*D8=

C9*D9=

C10*D10=

و بطور اتوماتیک مقدار هر قلم از کالا در قیمت آن ضرب شده و قیمت کل محاسبه میگردد.

این خاصیت بسیار مفید می باشد و ما را از ضرب تک به تک اقلام بی نیاز می کند.

آدرس مطلق

اما در بسیاری از موارد لازم است که مرجع سلول تغییر نکند.

به عبارت دیگر آدرس سلول به صورت مطلق وارد شود.

در مثال بالا فرض کنید که فروشنده 95% قیمت کالا را از شما دریافت کند

به عبارت دیگر مبلغ 5% قیمت کل کالا را به شما تخفیف دهد.

حال می خواهید که مبلغ کل هر کالا را در 95% ضرب کنید.

چون عدد 95% فقط در یک سلول قرار دارد، اگر بخواهید اولین قیمت کل را در سلول F2 (95%) ضرب کرده و فرمول را

به بقیه سلولها کپی کنید، مشاهده می شود اعدادی که بدست می آیند بطور آشکاری نامعقول هستند.

آدرس های نسبی و مطلق

آدرس های نسبی و مطلق

 حال اگر بر روی این اعداد دابل کلیک کنید، متوجه می شوید که مرجع فرمول تغییر کرده است.

برای آنکه در هنگام ک‍‍پی کردن فرمولها، مرجع فرمول ثابت بماند بایستی آن را به صورت مطلق تعریف کنیم.

برای این کار از علامت $ قبل از آدرس سلول استفاده می کنیم. در مثال بالا آدرس سلول F2 بایستی به صورت مطلق تعریف شود.

در این مثال چون هنگام کپی کردن  F2 به F5,F4,F3 و … تغییر میکند یعنی ستون ثابت مانده و ردیف تغییر کرده است

برای مطلق تعریف کردن آن علامت $ را قبل از عدد 2 قرار دهیم یعنی F$2. علامت $ باعث ثابت شدن آدرس سلول شده

و هنگام کپی شدن فرمول در ردیفهای پائینی مرجع این فرمول ثابت می ماند.

آدرس های نسبی و مطلق

آدرس های نسبی و مطلق

در این مثال چون فرمول در ستونهای مختلف کپی نمی شود لذا فیکس کردن ستون (F) ضروری نیست.

اما اگر خواسته باشیم که فرمول را در ستونهای مختلف یا در سطرهای مختلف کپی کنیم بایستی عنوان ستون نیز ثابت در نظر گرفته شود

و آدرس سلول به شکل ۲$F$ در فرمول قرار داده شود تا در هنگام کپی شدن آدرس سلول مورد نظر ثابت بماند.

استفاده از کلید F4

تذکر: اگر پس از انتخاب آدرس سلول کلید  F4 را یک بار فشار دهیم سطر و ستون به آدرس مطلق تبدیل می شوند.

اگر همین کلید را برای بار دوم فشار دهیم فقط ردیف به حالت مطلق در می آید و اگر برای بار سوم نیز این کلید را فشار دهیم

سطر از حالت مطلق خارج شده و ستون به حالت مطلق در می آید.

برای مطالعه بیشتر به مقاله “روش های آدرس دهی در اکسل” مراجعه نمایید

سایر مقالات مرتبط “مفهوم آدرس دهی نسبی و آدرس دهی مطلق دراکسل