کاربرد تابع SUBTOTAL در اکسل

تابع subtotal برای انجام کارهایی از قبیل جمع کردن، محاسبه میانگین، محاسبه ماکزیمم و مینیمم و … روی یک محدوده کاربرد دارد.

این تابع با توجه به نوع پارامتری که برای آن تعیین میکنیم می تواند عملیات مختلفی را روی محدوده مورد نظر انجام دهد.

شکل کلی تابع SUBTOTAL

=SUBTOTAL( محدوده مورد نظر, شماره تابع)

شماره تابع

شماره های تابع از 1 تا 11 و از 101 تا 111 هستند. هر کدام از این شماره ها به صورت یک تابع مجزا عمل می کنند. در واقع هر دو دسته این توابع یکسان هستند در شماره های 1 تا 11 اگر سلول یا سلول هایی پنهان شده باشند در محاسبات شرکت داده می شوند (یعنی نتیجه آنها توسط فرمول محاسبه میگردد) و اگر از شماره های 101 تا 111 استفاده شود نتیجه سلول های پنهان در محاسبات منظور نمی شوند.

تابعشمارهعملکرد
AVERAGE1محاسبه میانگین سلول های مورد نظر شامل سلول های پنهان و آشکار
COUNT2محاسبه تعداد داده های عددی سلول های مورد نظر شامل سلول های پنهان و آشکار
COUNTA3محاسبه تعداد داده های عددی و غیر عددی سلول های مورد نظر شامل سلول های پنهان و آشکار
MAX4محاسبه ماکزیمم عددی سلول های مورد نظر شامل سلول های پنهان و آشکار
MIN5محاسبه مینیمم عددی سلول های مورد نظر شامل سلول های پنهان و آشکار
PRODUCT6محاسبه حاصلضرب عددی سلول های مورد نظر شامل سلول های پنهان و آشکار
STDEV.S7محاسبه انحراف معیار نمونه سلول های مورد نظر شامل سلول های پنهان و آشکار
STDEV.P8محاسبه انحراف معیار جامعه سلول های مورد نظر شامل سلول های پنهان و آشکار
SUM9محاسبه جمع سلول های مورد نظر شامل سلول های پنهان و آشکار
VAR.S10محاسبه واریانس نمونه سلول های مورد نظر شامل سلول های پنهان و آشکار
VAR.P11محاسبه واریانس جامعه سلول های مورد نظر شامل سلول های پنهان و آشکار

 

تابعشمارهعملکرد
AVERAGE101محاسبه میانگین سلول های مورد نظر . سلول های پنهان شده محاسبه نمی شوند
COUNT102محاسبه تعداد داده های عددی سلول های مورد نظر . سلول های پنهان شده محاسبه نمی شوند
COUNTA103محاسبه تعداد داده های عددی و غیر عددی سلول های مورد نظر.  سلول های پنهان شده محاسبه نمی شوند
MAX104محاسبه ماکزیمم عددی سلول های مورد نظر.  سلول های پنهان شده محاسبه نمی شوند
MIN105محاسبه مینیمم عددی سلول های مورد نظر.  سلول های پنهان شده محاسبه نمی شوند
PRODUCT106محاسبه حاصلضرب عددی سلول های مورد نظر.  سلول های پنهان شده محاسبه نمی شوند
STDEV.S107محاسبه انحراف معیار نمونه سلول های مورد نظر. سلول های پنهان شده محاسبه نمی شوند
STDEV.P108محاسبه انحراف معیار جامعه سلول های مورد نظر.  سلول های پنهان شده محاسبه نمی شوند
SUM109محاسبه جمع سلول های مورد نظر.  سلول های پنهان شده محاسبه نمی شوند
VAR.S110محاسبه واریانس نمونه سلول های مورد نظر. سلول های پنهان شده محاسبه نمی شوند
VAR.P111محاسبه واریانس جامعه سلول های مورد نظر.  سلول های پنهان شده محاسبه نمی شوند

 

کاربرد تابع SUBTOTAL در اکسل

محدوده مورد نظر: سلول هایی که باید عملیاتی را روی آنها انجام دهیم.

تذکر: هردو نوع تابع روی سلول های فیلتر شده یکسان عمل می کنند. در این حالت مقدار سلول هایی که فیلتر شده اند در محاسبات منظور نمی شوند.

در حالتی که هیچ داده ای پنهان نباشد نتیجه هر دو تابع یکسان است

در حالتی که قسمتی از داده ها فیلتر شده باشند نتیجه هر دو تابع یکسان و فقط شامل داده های فیلتر نشده نخواهد بود

درحالتی که بعضی از سلول ها پنهان شده باشند نتیجه دو تابع متفاوت هستند. توابعی که شماره آنها از 1 تا 11 است بدون توجه به پنهان یا آشکار بودن روی کل محدوده اعمال می شوند و توابعی که شماره آنها از 101 تا 111 هستند فقط روی محدوده سلول هایی که پنهان نیستند عمل می کنند.

برای درک کاربرد تابع SUBTOTAL در اکسل به مثال های زیر توجه نمایید.

کاربرد تابع SUBTOTAL در اکسل

 

کاربرد تابع SUBTOTAL در اکسل

 

برای دیدن سایر آموزش های مرتبط با کاربرد تابع SUBTOTAL در اکسل به مقالات زیر مراجعه نمایید

جمع شرطی sumif

جمع اعداد غیر تکراری در اکسل

جمع یک ردیف در میان اعداد در اکسل

توابع جمع شرطی sumif و sumifs