جمع شرطی در اکسل

تابع SUM عملیات جمع زدن را انجام میدهد. اما این تابع عملیات جمع زدن با داشتن شرط دلخواه را انجام می دهد.

شکل کلی این تابع به شکل (SUMIF(range,criteria,sum_range=می باشد.

در این تابع range یک سلول یا محدوده ای از سلولها می باشد.

 Criteria شرطی است که باید سلول یا محدوده سلولهای range داشته باشند

و sum_range جمع سلول یا محدوده سلولها می باشد به شرطی که این محدوده دارای شرط خواسته شده باشد.

مثال 1

به عنوان مثال در یک فروشگاه لوازم التحریر تعدادی فروشنده فعالیت می کنند. گزارش فعالیت آنها به شرح جدول ذیل می باشد.

اکنون می خواهیم با استفاده از تابع SUMIF به سئوالات ذیل پاسخ دهیم.

1-      تعداد کل کتابهای فروخته شده توسط تمام فروشندگان چند جلد بوده است؟

2-      قیمت کل مدادتراشهای فروخته شده چند ریال می باشد؟

3-      مبلغ کل فروش آرش چند ریال می باشد؟

4-      مقدار فروش کل اقلامی که تعداد آنها از 15 عدد بیشتر باشد؟

جمع کل کتاب های فروخته شده

برای جمع زدن کل کتابهای فروخته شده فرمول را به صورت زیر می نویسیم.

=SUMIF(P2:P14,”=کتاب”,R2:R14)

همانطور که در شکل نشان داده شده است به جای range محدوده P2:P14 و

به جای criteria یا شرط کلمه “کتاب=” و به جای sum_range محدوده R2:R14 قرار گرفته است.

به زبان ساده تر: در صورتی محدوده R (تعداد فروخته شده)  را جمع بزن که در ستون P(شرح کالا) کلمه کتاب وجود داشته باشد.

تذکر: شرط باید در داخل علامت ” ” قرار گیرد.

نکته: اگر پس از نوشتن فرمول اسم یکی از اقلام دیگر را به کتاب تغییر دهید

مشاهده می کنید که تعداد آن به جمع اضافه خواهد شد (و برعکس)

جمع سایر اقلام

برای جمع زدن قیمت کل مدادتراشهای فروخته شده این بار نیز به جای  range ستون شرح را انتخاب نموده

و criteria را معادل کلمه “مدادتراش =” قرار می دهیم و به جای sum_range ستون قیمت کل را انتخاب می کنیم.

(T2:T14,”مدادتراش=”,SUMIF(P2:P14=

برای محاسبه مبلغ کل فروش (آرش) به جای  range ستون فروشنده را انتخاب نموده

و criteria را معادل کلمه “آرش=” قرار می دهیم و به جای sum_range ستون قیمت کل را انتخاب می کنیم.

(T2:T14,”آرش=”,SUMIF(Q2:Q14=

برای جمع زدن اقلامی که تعداد فروخته شده آنها بیش از 15 عدد باشد فرمول را به شکل زیر می نویسیم.

(SUMIF(R2:R14,”>15″,T2:T14=

برای محاسبه جمع فروش اقلامی که تعداد فروخته شده آنها بیش از 15 عدد باشد

به جای  range ستون تعداد فروخته شده  را انتخاب نموده

و criteria را معادل ” 15<” قرار می دهیم و به جای sum_range ستون قیمت کل را انتخاب می کنیم.

 

یادآوری: تابع sumif برای جمع زدن مواردی که دارای یک شرط باشند به کار میرود.

اگر تعداد شروط دو یا بیشتر باشند از تابع sumifs استفاده میگردد.

برای دیدن کاربرد تابع sumifs به مقاله “جمع شرطی در اکسل” مراجعه نمایید.

مطالعه بیشترتابع جمع شرطی