جمع یک ردیف در میان اعداد در اکسل. در بعضی از موارد مجبوریم جمع اعداد یک ستون را به صورت یک در میان انجام دهیم. مثلاً جدولی به شکل زیر داریم که اعداد آبی رنگ پیشنهاد قیمت ما و اعداد قرمز رنگ قیمت های توافق شده است.

حال می خواهیم در یک سلول جمع هر دسته از اعداد را جداگانه محاسبه کنیم.

742

256

954

267

862

156

948

914

برای این منظور از ترکیب چند تابع در اکسل استفاده می کنیم. توابعی که از آنها استفاده می کنیم عبارتند از:

ROW|MOD|SUMPRODUCT

با فرض اینکه اعداد بالا در سلول های G2 تا G9 قرار داشته باشند فرمول برای محاسبه اعداد آبی رنگ به صورت:

SUMPRODUCT(G2:G9,MOD(ROW(G2:G9)+1,2))=

و فرمول برای اعداد قرمز رنگ به صورت

SUMPRODUCT(G2:G9,MOD(ROW(G2:G9)+0,2))=

خواهند بود.

شرح مختصر توابع به کار رفته

تابع ROW شماره ردیف سلول مورد نظر را نمایش می دهد. مثلاً ROW(A5)=5 چون سلول A5 در ردیف پنجم قرار دارد.

تابع MOD باقیمانده تقسیم یک عدد را بر عدد دیگر برمیگرداند. مثلاً MOD(25,3) برابر  یک است . یعنی باقیمانده تقسیم عدد 25 بر 3 برابر یک است.

تابع SUMPRODUCT جمع حاصل ضرب چند عدد را محاسبه می کند.

مثلاً در جدول زیر داریم

شرح

قیمت واحد

تعداد

جمع کل

محصول 1

2500

2

5000

محصول 2

3200

5

16000

محصول 3

1950

4

7800

جمع کل

28800

تابع SUMPRODUCT به این شکل عمل می کند:

 یعنی همزمان قیمت هر محصول را در تعداد ضرب کرده و در نهایت آنها را با هم جمع می کند. در این حالت دیگر نیازی به ستون جمع کل نمی باشد.

در شکل های زیر مقادیر تولید شده توسط هر قسمت از فرمول نمایش داده شده است.

جمع یک ردیف در میان اعداد

جمع یک ردیف در میان اعداد

برای دیدن شرح مختصر توابع و دسته بندی آنها به مقاله شرح توابع اکسل مراجعه فرمایید

دانلود فایل تصویری این پست

[namasha id=”HrcxnM6J” responsive=”true”]

لینک اصلی

لینک کمکی