تابع max به جای تابع IF

فرمول کلی

=MAX(value,0)

توضیحات 

برای تبدیل اعداد منفی به صفر بدون آنکه تأثیری روی اعداد مثبت داشته باشد می توانیم از تابع MAX استفاده کنیم

تابع max به جای تابع IF

در مثال بالا فرمول سلول D3 به این شکل نوشته شده است

=MAX(C3-B3,0)

مزیت فرمول MAX در آن است که با داده های کوچک (حتی دو مقدار) به خوبی کار می کند

این فرمول چگونه کار می کند؟

تابع MAX دو یا چند مقدار را با هم مقایسه کرده و بیشترین آنها را نمایش می دهد.

در این مثال ما از دو مقدار استفاده می کنیم یکی از این مقادیر برابر صفر و دیگری حاصل اختلاف دو سلول می باشد.

حال اگر اختلاف عددهای دو سلول برابر عددی مثبت باشد، آنگاه این عدد مثبت با صفر مقایسه شده و چون بزرگتر از صفر است نمایش داده می شود و اگر اختلاف دو سلول عددی منفی باشد، پس تابع این مقدار منفی را با صفر مقایسه کرده و عدد صفر که بزرگتر است نمایش داده میشود.

زمانی که بخواهیم بزرگترین و کوچکترین مقادیر را محاسبه کنیم می توانیم به جای تابع IF از توابع MAX و MIN استفاده کنیم.

آموزش تابع IF را در لینک زیر ببینید

تابع IF در اکسل