تابع IF در اکسل

این تابع یکی از پرکاربردترین توابع اکسل می باشد.

در این پست ساختار و کاربرد تابع IF در اکسل را با ذکر چند مثال به همه دوستان عزیز تقدیم می کنم.

شرح تابع:

اگر شرطی که شما تعیین کرده اید اتفاق بیفتد این تابع مقدار (TRUE) یا (صحیح) را برمیگرداند و اگر شرط تعریف شده تحقق نیابد آنگاه خروجی این تابع مقدار (FALSE) یا (غلط) می باشد.

به عنوان مثال اگر شما در سلول B1 فرمول را به صورت

=IF(A1>50,”عدد مورد نظراز 50 بزرگتر می باشد”,”عدد مورد نظرکمتر یا مساوی 50 می باشد.”)

وارد کرده و در سلول A1 عدد دلخواهی را وارد نمایید،

آنگاه  آن عدد با عدد 50 مقایسه شده و عبارت متناسب در سلولی که فرمول را در آن نوشته اید  (B1)  به شما نشان داده خواهد شد.

ساختار کلی تابع IF به شکل زیر می باشد.

IF(logical_test, [value_if_true], [value_if_false])

عبارت Logical test که باید حتماً در تابع ذکر گردد می تواند یک مقدار یا یک تابع باشد

مانند A1>50 . اگر مقدار A1 از 50 بزرگتر باشد آنگاه تابع عبارت (True) یا هر عبارتی که شما تعیین نمایید را نمایش میدهد

و در غیر صورت تابع عبارت (False) یا هر عبارتی که شما تعیین نمایید را نمایش خواهد داد.

عبارت Value if true پیامی است که اگر نتیجه تابع درست باشد نمایش داده می شود.

این مقدار می تواند رشته متنی، عدد و یا هر عبارت دلخواهی باشد.

عبارت Value if false پیامی است که اگر نتیجه تابع نادرست باشد نمایش داده می شود.

این مقدار می تواند رشته متنی، عدد و یا هر عبارت دلخواهی باشد.

تذکر1: اگر میخواهید پیام تابع به صورت رشته متنی باشد فراموش نکنید که آن را حتماً داخل علامت ” “ قرار دهید.

جدا کننده های تابع

تذکر 2: جدا کننده عبارت های تابع IF می تواند بسته به نوع تنظیمات ویندوز شما علائم ( , ) و یا( ; ) باشد

می توانید برای تحقق بیش از دو شرط از تابع IF تو در تو  (Nested) استفاده نمایید.

در اکسل 2010 می توانید تا 64 تابع تو در تو را استفاده نمایید.

در مثال شماره 3 یک نوع تابع تو در تو ذکر شده است.

البته در صورتی که تعداد شرط ها خیلی زیاد شوند، بهتراست از توابع دیگری مانند Lookup- Vlookup- Hlookup , Choose استفاده  نمایید.

مثال 1

فرض کنید در دو سلول A2 و B2 دو عدد دلخواه را وارد کرده باشیم. در سلول A4 فرمول را به صورت:

=IF(A2<=100,”عدد وارد شده کمتر یا مساوی 100 می باشد”,”عدد وارد شده بزرگتر از 100 می باشد”)

وارد می کنیم. حال اگر عدد وارد شده درسلول A2 کمتر از 100 باشد در سلول A4 عبارت “عدد وارد شده کمتر یا مساوی 100 می باشد” نمایش داده می شود

و اگر این عدد بزرگتر از 100 باشد آنگاه عبارت “عدد وارد شده بزرگتر از 100 می باشد” نمایش داده خواهد شد.

در سلول A5 نیز فرمول را به صورت:

=IF(A2=100,A2+B2,””)

نوشته شده است.

اگر عدد وارد شده در سلول A2 برابر 100 باشد آنگاه این عدد با عدد واقع در سلول B2 با هم جمع شده و نتیجه در سلول A5 نمایش داده خواهد شد

و در غیر این صورت نتیجه فرمول سلول A5 یک رشته خالی ( ” ” ) خواهد بود.

به عبارت دیگر در این سلول هیچ مقدار یا پیامی ظاهر نخواهد شد.                                                                             

تابع IF در اکسل

تابع IF در اکسل

مثال 2

فرض کنیم در سلول های A2 و A3 مقدار هزینه واقعی انجام یک کار را نوشته و در سلول های مقابل آنها یعنی B2 و B3 مقدار هزینه پیش بینی شده  (بودجه) را نوشته ایم.

میخواهیم ببینیم آیا هزینه انجام کار از مقدار بودجه پیش بینی شده کمتر یا بیشتر شده است.

برای این منظور در سلول A6 فرمول را به صورت زیر نوشته ایم.

=IF(A2>B2,”بیش از بودجه”,”OK”)

اگر مقدار هزینه بیش از بودجه باشد آنگاه عبارت “بیش از بودجه” در سلول A6 نمایش داده خواهد شد و در غیر این صورت عبارت “OK” نمایش داده می شود.

همانطور که مشاهده می شود در سطر دوم هزینه بیش از بودجه بوده و عبارت “بیش از بودجه” ظاهر شده

اما برای سطر سوم چون هزینه کمتر از بودجه می باشد عبارت “OK” نوشته شده است

تابع IF در اکسل

تابع IF در اکسل

مثال 3

فرض کنیم در سلول های A3, A2,A1 نمرات درس سه نفر از دانشجویان کلاسی را نوشته ایم.

می خواهیم به نمرات بالاتر از 89 رتبه A و به نمرات بین 79 تا 89 رتبه B، به نمرات بین 69 تا 79 رتبه C، به نمرات بین 59 تا 69 رتبه D و به نمرات کمتر از 59  رتبه F را اختصاص دهیم.

برای این منظور در سلول A6 فرمول را به صورت

=IF(A2>89,”A”,IF(A2>79,”B”, IF(A2>69,”C”,IF(A2>59,”D”,”F”))))

می نویسیم. چون عدد واقع در سلول A2 45 می باشد، پس نتیجه این فرمول رتبه F خواهد بود.

و به همین ترتیب فرمول سلول های A7 و A8 نیز به صورت زیر نوشته می شوند و نتیجه آنها اختصاص رتبه های A و C می باشند.

IF(A3>89,”A”,IF(A3>79,”B”, IF(A3>69,”C”,IF(A3>59,”D”,”F”))))

IF(A4>89,”A”,IF(A4>79,”B”, IF(A4>69,”C”,IF(A4>59,”D”,”F”))))

ساختار و کاربرد تابع IF

ساختار و کاربرد تابع IF

توجه داشته باشید در فرمول IF های تو در تو به جای شرط قسمت دوم در تابع IF یک تابع IF جدید نوشته می شود.

یعنی به جای value_if_false یک تابع جدید IF را قرار می دهیم.

توجه داشته باشید که در هر تابع اکسل باید کلیه پرانتزهای باز شده و پرانتزهای بسته شده با هم برابر باشند.

برای مطالعه توابع جمع شرطی به این مقالات مراجعه فرمایید