در زیر لیستی از 227 کلید میانبر اکسل در محیط ویندوز برای استفاده حرفه ای و صرفه جویی در زمان قرار داده شده است.

این کلیدها برای راحتی کار براساس نوع کاربرد دسته بندی شده اند.

227 کلید میانبر

227 کلید میانبر

فایل

ایجاد فایل جدید

CtrlN

باز کردن فایل

CtrlO

ذخیره فایل

CtrlS

ذخیره با نام جدید (Save AS)

F12

چاپ کردن

CtrlP

 باز کردن پنجره print preview 

CtrlF2

بستن فایل جاری

CtrlF4

بستن برنامه اکسل

AltF4

نوار ابزار

گسترش و جمع کردن نوار ابزار

CtrlF1

فعال کردن کلیدهای دسترسی

Alt

حرکت به کنترل بعدی در نوار ابزار

Tab

فعال کردن یا باز کردن کنترل انتخابی

Space

تأیید تغییر کنترل

Enter

فراخوانی کمک برای کار با کنترل انتخاب شدهl

F1

عمومی

باز کردن تنظیمات اکسل (Options)

AltFT

فراخوانی برنامه راهنما

F1

بازگردانی آخرین دستور اجرا شده

CtrlZ

اجرای مجدد آخرین دستور

CtrlY

کپی کردن سلول های انتخابی

CtrlC

تکرار آخرین عمل

F4

انتقال سلول های انتخابی به حافظه (Cut)

CtrlX

پیست کردن محتویات کلیپ برد

CtrlV

نمایش پنجره Paste Special 

CtrlAltV

نمایش پنجره find and replace

CtrlF

نمایش پنجره find and replace

CtrlH

ایجاد نمودار

AltF1

ایجاد نمودار در شیت جدید

F11

جداول و فیلترها

ایجاد جدول

CtrlT

خاموش و روشن کردن حالت فیلتر

CtrlShiftL

فعال کردن فیلتر

Alt↓

انتخاب ردیف جدول

ShiftSpace

انتخاب ستون جدول

CtrlSpace

انتخاب جدول

CtrlA

پاک کردن slicer filter

AltC

خاموش و روشن کردن جمع کل یک ردیف

CtrlShiftT

کشیدن و رها کردن – Drag and Drop

کشیدن و قطع کردن

drag

کشیدن و کپی کردن

Ctrldrag

کشیدن و جایگذاری کردن

Shiftdrag

کشیدن و جایگزاری یک کپی

CtrlShiftdrag

کشیدن به شیت دیگر

Altdrag

کشیدن برای دوبل کردن شیت جاری

Ctrldrag

جهت یابی

جابجا شدن به اندازه  یک سلول به سمت راست

جابجا شدن به اندازه  یک سلول به سمت چپ

جابجا شدن به اندازه  یک سلول به سمت بالا

جابجا شدن به اندازه  یک سلول به سمت پایین

جابجا شدن به اندازه  یک صفحه به سمت راست

AltPgDn

جابجا شدن به اندازه  یک صفحه به سمت چپ

AltPgUp

جابجا شدن به اندازه  یک صفحه به سمت بالا

PgUp

جابجا شدن به اندازه  یک صفحه به سمت پایین

PgDn

جابجا شدن به لبه سمت راست ناحیه داده ها

Ctrl→

جابجا شدن به لبه سمت چپ ناحیه داده ها

Ctrl←

جابجا شدن به لبه سمت بالایی ناحیه داده ها

Ctrl↑

جابجا شدن به لبه سمت پایینی ناحیه داده ها

Ctrl↓

جابجایی به اولین ردیف

Home

جابجایی به آخرین سلول کاربرگ

CtrlEnd

جابجایی به اولین سلول کاربرگ

CtrlHome

 End فعال کردن مود

End

بازگشت به hyperlink

CtrlGEnter

انتخاب کردن

انتخاب ردیف جاری

ShiftSpace

انتخاب ستون جاری

CtrlSpace

انتخاب کل کاربرگ (شیت)

CtrlA

اضافه کردن سلول های مجاور به انتخاب فعلی

ShiftClick

انتخاب سلول های غیر مجاور و اضافه کردن به انتخاب فعلی

CtrlClick

حرکت ساعتگرد بین سلول های غیر مجاور (سلول ها باید در حالت انتخاب باشند)

CtrlAlt→

حرکت پاد ساعتگرد بین سلول های غیر مجاور (سلول ها باید در حالت انتخاب باشند)

CtrlAlt←

خاموش و روشن کردن حالت اضافه کردن به انتخاب فعلی

ShiftF8

انصراف از انتخاب

Esc

سلول فعال-227 کلید میانبر

فقط انتخاب سلول فعال

ShiftBackspace

نشان دادن سلول فعال کاربرگ

CtrlBackspace

جابجایی ساعتگرد سلول فعال در محدوده انتخاب شده

Ctrl.

حرکت سلول فعال به سمت پایین در محدوده انتخاب شده

Enter

حرکت سلول فعال به سمت بالا در محدوده انتخاب شده

ShiftEnter

حرکت سلول فعال به سمت راست در محدوده انتخاب شده

Tab

حرکت سلول فعال به سمت چپ در محدوده انتخاب شده

ShiftTab

گسترش ناحیه انتخاب-227 کلید میانبر

گسترش انتخاب با یک سلول به سمت راست

Shift→

گسترش انتخاب با یک سلول به سمت چپ

Shift←

گسترش انتخاب با یک سلول به سمت بالا

Shift↑

گسترش انتخاب با یک سلول به سمت پایین

Shift↓

گسترش انتخاب تا آخرین سلول سمت راست

CtrlShift→

گسترش انتخاب تا آخرین سلول سمت چپ

CtrlShift←

گسترش انتخاب تا آخرین سلول به سمت بالا

CtrlShift↑

گسترش انتخاب تا آخرین سلول به سمت پایین

CtrlShift↓

گسترش انتخاب تا یک صفحه به سمت بالا

ShiftPgUp

گسترش انتخاب تا یک صفحه به سمت پایین

ShiftPgDn

گسترش انتخاب تا یک صفحه به سمت راست

AltShiftPgDn

گسترش انتخاب تا یک صفحه به سمت چپ

AltShiftPgUp

گسترش انتخاب تا شروع ردیف

ShiftHome

گسترش انتخاب تا اولین سلول کاربرگ

CtrlShiftHome

گسترش انتخاب تا آخرین سلول کاربرگ

CtrlShiftEnd

خاموش و روشن کردن حالت گسترش انتخاب

F8

انتخاب های خاص-227 کلید میانبر

نمایش پنجره Go To 

CtrlG

انتخاب سلول های دارای توضیحات (Comments)

CtrlShiftO

انتخاب ناحیه فعلی

CtrlA

انتخاب آرایه فعلی

انتخاب وابستگی های مستقیم

Ctrl]

انتخاب تمام وابستگی ها

CtrlShift}

انتخاب سلولهای قابل مشاهده

Alt;

ویرایش سلول-227 کلید میانبر

ویرایش سلول فعال

F2

اضافه کردن یا ویرایش توضیحات سلول

ShiftF2

انصراف از ویرایش

Esc

انتخاب یک کاراکتر از سمت راست

Shift→

انتخاب یک کاراکتر از سمت چپ

Shift←

حرکت یک کلمه به سمت راست

Ctrl→

حرکت یک کلمه به سمت چپ

Ctrl←

انتخاب یک کلمه از سمت راست

CtrlShift→

انتخاب یک کلمه از سمت چپ

CtrlShift←

انتخاب تا شروع سلول

ShiftHome

انتخاب تا انتهای سلولl

ShiftEnd

حذف تا انتهای خط

CtrlDelete

حذف کاراکتر سمت چپ کرسر موس

Backspace

حذف کاراکتر سمت راست کرسر موس

Delete

شروع یک خط در سلول جاری

AltEnter

ورود اطلاعات- 227 کلید میانبر

ورود و حرکت به سمت پایین

Enter

ورود و حرکت به سمت بالا

ShiftEnter

ورود و حرکت به سمت راست

Tab

ورود و حرکت به سمت چپ

ShiftTab

تکمیل ورود و ماندن در همان سلول

CtrlEnter

ورود اطلاعات مشابه در چندین سلول

CtrlEnter

درج تاریخ جاری

Ctrl;

درج زمان جاری

CtrlShift:

پرکردن سلول پایین با اطلاعات سلول بالایی

CtrlD

پرکردن سلول راست با اطلاعات سلول سمت چپ

CtrlR

کپی فرمول ها از سلول بالایی

Ctrl’

کپی مقادیر از سلول بالایی

CtrlShift”

درج هایپرلینک

CtrlK

نمایش لیست تکمیل اتوماتیک

Alt↓

فلش فیل Flash fill 

CtrlE

قالب بندی-227 کلید میانبر

نمایش کادر فرمت سل

Ctrl1

انتخاب کادر فرمت سل و انتخاب قسمت فونت

CtrlShiftF

افزودن و یا حذف فرمت Bold

CtrlB

اضافه یا حذف فرمت ایتالیک

CtrlI

اضافه یا حذف فرمت زیرخط

CtrlU

اضافه یا خذف متن خط خورده

Ctrl5

وسط چین

AltHAC

چپ چین

AltHAL

راست چین

AltHAR

ایجاد تو رفتگی

AltH6

حذف تورفتگی

AltH5

افزایش اندازه فونت

AltHFG

کاهش اندازه فونت

AltHFK

قالب بندی اعداد-227 کلید میانبر

اعمال فرمت-  عمومی General

CtrlShift~

اعمال فرمت- واحد پول Currency

CtrlShift$

اعمال فرمت – درصد Percentage

CtrlShift%

اعمال فرمت – نماد علمی  Scientific 

CtrlShift^

اعمال فرمت – تاریخ Date

CtrlShift#

اعمال فرمت – زمان Time

CtrlShift@

اعمال فرمت – عدد Number

CtrlShift!

کادرکشی- 227 کلید میانبر

خط کشی اطراف ناحیه انتخابی

CtrlShift&

اضافه یا حذف کادرکشی سمت راست

AltR

اضافه یا حذف کادرکشی سمت چپ

AltL

اضافه یا حذف کادرکشی سمت بالا

AltT

اضافه یا حذف کادرکشی سمت پایین

AltB

اضافه یا حذف کادرکشی مورب

AltD

اضافه یا حذف کادرکشی افقی داخلی

AltH

اضافه یا حذف کادرکشی عمودی ئاخلی

AltV

حذف کادرکشی

CtrlShift_

فرمول ها – 227 کلید میانبر

اضافه و حذف آدرس های نسبی و مطلق

F4

باز کردن پنجره درج فرمول

ShiftF3

جمع اتوماتیک سلول های انتخابی

Alt=

روشن و خاموش کردن حالت نمایش فرمول ها

Ctrl`

قرار دادن وردی های تابع

CtrlShiftA

درج فرمول آرایه ای

CtrlShiftEnter

محاسبه فرمول های کاربرگ

F9

محاسبه فرمول های کاربرگ فعال

ShiftF9

محاسبه فرمول های تمام کاربرگ

CtrlAltF9

ارزیابی بخشی از فرمول

F9

گسترش یا جمع کردن کادر فرمول

CtrlShiftU

نمایش پنجره آرگومان های تابع

CtrlA

اختصاص نام

CtrlF3

اختصاص نام از برچسب سطر و ستون

CtrlShiftF3

درج نام در فرمول

F3

پذیرفتن تکمیل خودکار فرمول

Tab

سطر و ستون- 227 کلید میانبر

نمایش پنجره درج

CtrlShift+

درج ردیف

CtrlShift+

درج ستون

CtrlShift+

نمایش پنجره حذف

Ctrl-

حذف ردیف

Ctrl-

حذف ستون

Ctrl-

حذف سلول

Ctrl-

حذف محتویات سلول ها

Delete

پنهان کردن ستون

Ctrl0

پنهان کردن سطر

Ctrl9

نمایش ردیف های پنهان

CtrlShift9

نمایش ستون های پنهان

CtrlShift0

گروه بندی ستون یا ردیف

AltShift→

خارج کردن ستون یا ردیف از حالت گروه بندی

AltShift←

نمایش پنجره گروه بندی

AltShift→

نمایش پنجره خارج کردن از حالت گروه

AltShift←

پنهان یا آشکار کردن علامت + کنار گروهها

Ctrl8

بزرگنمایی کاربرگ

CtrlAlt+

کوچکنمایی کاربرگ

CtrlAlt-

جدول های محوری- 227 کلید میانبر

انتخاب مقادیر جدول محوری

CtrlA

فعال و غیر فعال سازی چک باکس فیلدهای جدول محوری

Space

گروه بندی آیتم های جدول محوری

AltShift→

از حالت گروه خارج کردن آیتم های جدول محوری

AltShift←

پنهان کردن آیتم های جدول محوری

Ctrl-

ایجاد چارت محوری در کاربرگ فعلی

AltF1

ایجاد چارت محوری در کاربرگ فعلی

F11

 باز کردن wizard جدول محوری

AltDP

227 کلید میانبر – Workbook-کتاب کار

اضافه کردن کاربرگ جدید

ShiftF11

رفتن به کاربرگ بعدی

CtrlPgDn

رفتن به کاربرگ قبلی

CtrlPgUp

رفتن به کتاب کار بعدی

CtrlTab

رفتن به کتاب کار قبلی

CtrlShiftTab

حداقل کردن پنجره کتاب کار جاری

CtrlF9

حداکثر کردن پنجره کتاب کار فعلی

CtrlF10

انتخاب شیت های مجاور

ShiftClick

انتخاب شیت های غیر همجوار

CtrlClick

قفل کردن و باز کردن حالت اسکرول

ScrLk

فعال و غیر فعال سازی حالت تمام صفحه

CtrlShiftF1

پنجره های محاوره ای – 227 کلید میانبر

حرکت به کنترل بعدی

Tab

حرکت به کنترل قبلی

ShiftTab

حرکت به تب بعدی

CtrlTab

حرکت به تب قبلی

CtrlShiftTab

پذیرش و اضافه کردن

Enter

فعال و غیر سازی چک باکس

Space

انصراف و بستن کادر محاوره ای

Esc

سایر -227 کلید میانبر 

باز کردن کادر محاوره ای غلط یاب املایی

F7

Thesaurus باز کردن کادر محاوره ای

ShiftF7

بازکردن کادر محاوره ای ماکروها

AltF8

 VBAباز کردن ویرایشگر

AltF11

دوبل کردن یک شیء

CtrlD

باز کردن کلیدهای میانبر

Alt

آشکار و پنهان سازی اشیاء

Ctrl6

 Cell Style نمایش پنجره محاوره ای

Alt’

نمایش منوی کلیک راست

ShiftF10

حذف توضیحات سلول

ShiftF10D

نمایش کنترل منو

AltSpace

 برای مطالعه بیشتر به مقاله های زیر مراجعه فرمایید

کلیدهای میانبر اکسل

تعداد 200 کلید میانبر اکسل

222 Excel shortcuts for Windows and Mac