تبدیل عدد به ساعت در اکسل

هدف از این مقاله کوتاه آموزش توابع INT- MOD – TIME در قالب مثال های کاربردی می باشد.

شاید برای شما پیش آمده  که بخواهید عدد  را به فرمت ساعت تبدیل کنید. فرض کنید در جدول زیر تعدادی عدد که نشان دهنده تأخیر کارکنان یک سازمان هستند نشان داده شده است.  میخواهیم که این اعداد را به فرمت ساعت تبدیل کنیم.

شکل 1

تبدیل عدد به ساعت در اکسل

تبدیل عدد به ساعت در اکسل

برای انجام این کار از ترکیب سه تابع INT – MOD – TIME در اکسل استفاده می کنیم

تابع INT

شکل کلی تابع:

(INT(Number

مقدار Number می تواند صحیح یا اعشاری باشد.

این تابع قسمت صحیح یک عدد اعشاری را نمایش می دهد و قسمت اعشار آن را نادیده می گیرد

مثال

194/60

INT (194/60) =3

یعنی قسمت صحیح 194/60 عدد 3 می باشد (باقیمانده 14 نمایش داده نمی شود)

تابع MOD

شکل کلی تابع:

(MOD (Number, Divisor

Number مقسوم و Divisor مقسوم علیه می باشد

تابع MOD باقیمانده یک عدد بر عدد دیگر را نشان می دهد

مثال

194

MOD (194,60) =14

یعنی اگر 194 را بر 60 تقسیم کنیم  باقیمانده برابر 14 می شود (از نمایش خارج قسمت که برابر 3 است صرفنظر می شود)

تابع TIME

شکل کلی تابع:

(TIME (Hour, Minute, Second

تابع TIME با گرفتن ساعت، دقیقه و ثانیه خروجی را به فرمت زمان نمایش می دهد

مثال

1 ساعت و 25 و 36 ثانیه

TIME (1,25,36) =1:25:36

با توجه به شکل 1 برای تبدیل عدد 194 دقیه به فرمت ساعت از فرمول ترکیبی زیر استفاده می کنیم

(TIME(INT(A3/60), MOD(A3,60),0

نتیجه هر تابع به تنهایی و به به صورت ترکیبی در جدول زیر مشخص شده است.

تبدیل عدد به ساعت در اکسل

تبدیل عدد به ساعت در اکسل

 

 

 

 

 

 

برای دیدن شرح کامل توابع اکسل به مقاله “دسته بندی، شرح توابع اکسل و کاربرد آن ها” مراجعه فرمایید