چهار عمل اصلی ریاضی در اکسل بدون نوشتن فرمول

چهار عمل اصلی ریاضی در اکسل بدون نوشتن فرمول

چهار عمل اصلی ریاضی در اکسل بدون نوشتن فرمول

گاهی لازم است در اکسل یک یا مجموعه ای از اعداد را بدون نوشتن فرمول در عدد دیگری ضرب کنیم، یا عددی ثابت را به تعدادی عدد دیگر بیفزائیم بدون آنکه فرمولی نوشته شود. همچنین تبدیل مجموعه ای از اعداد مثبت به منفی و یا برعکس و یا تقسیم مجموعه ای از اعداد بر یک عدد ثابت را انجام دهیم. برای این کار در اکسل راهی ساده وجود دارد.

فرض کنید در سلول های A1:C5 تعدادی عدد وارد کرده ایم. می خواهیم بدون استفاده از فرمول های معمول اکسل چهار عمل اصلی را بر روی این مجموعه از اعداد اعمال کنیم. ابتدا در یک سلول دلخواه عددی را وارد می کنیم. در مرحله بعد این عدد را در حافظه کپی می کنیم (ctrl+c) سپس کل ناحیه اعداد وارد شده را انتخاب نموده و بعد از راست کلیک، از منوی ظاهر شده عبارت Paste special را انتخاب می کنیم. پنجره ای ظاهر می شود. در قسمت پایین این پنجره گزینه های Add، Subtract، Multiply،Divide به ترتیب برای جمع، تفریق،ضرب و تقسیم عدد کپی شده در حافظه بر روی کل اعداد ناحیه انتخابی مورد استفاده قرار می گیرد.

نکته: برای تبدیل اعداد مثبت به منفی و یا برعکس، عددی که در حافظه کپی می کنیم باید 1- باشد.

در ویدیوی زیر مثالی برای ضرب یک مجموعه از اعداد در یک عدد ثابت نشان داده شده است.