کاربرد تابع IF در اکسل

یکی از توابع بسیار مفید و کاربردی اکسل تابع IF می باشد.

با استفاده از این تابع می توان با توجه به شرایط دلخواه، جواب مورد نظر را به دست آورد.

به عنوان مثال در لیست حقوق و دستمزد افراد (شکل زیر) در ستون مالیات می توان با قرار دادن تابع IF به شرط

برقرار بودن رابطه خاصی مالیات را محاسبه نمود.

کاربرد تابع IF در اکسل

کاربرد تابع IF در اکسل

ساختار تابع

شکل کلی تابع IF به صورت  (مقدار اگر شرط برقرار نبود,مقدار اگر شرط برقرار بود,  شرط)if=

در این مثال فرض شده است افرادی که حقوق روزانه آنها مساوی یا بیشتر از 350000 ریال باشد 5% حقوق آنها

به عنوان مالیات در نظر گرفته شود.

پس فرمول مورد نظر به صورت زیر نوشته می شود.    (IF(M>=350000,0.05*M2,0= 

در این فرمول M2 آدرس سلول مبلغ حقوق روزانه بوده و علامت 350000<= شرط تابع برای محاسبه مالیات می باشد.

در صورتیکه  حقوق روزانه بزرگتر یا مساوی 350000 ریال باشد شرط اول یعنی: 0.05*M2 اجرا می شود و در صورت کوچکتر بودن

مبلغ حقوق روزانه از 350000 ریال شرط دوم تابع یعنی مقدار صفر در ستون مالیات نمایش داده می شود.

همانطور که در شکل مشاهده می شود مبلغ مالیات در ردیفهای 4،5،8 و 10 صفر منظور شده است.

علائم جدا کننده ورودهای تابع

علامت , و یا ; (بستگی به تنظیمات سیستم عامل کاربر دارد) برای جدا کردن شرطها مورد استفاده قرار میگیرد.

کاربرد تابع IF تو در تو

 تابع IF به شکل تو در تو نیز استفاده زیادی دارد و برای چک نمودن بیش از دو شرط به کار میرود.

در جدول مثال بالا فرض می کنیم برای افرادی که حقوق روزانه آنها کمتر از 300000 ریال بوده ولی کارکرد روزانه آنها

بیشتر از 22 روز باشد پاداشی معادل 2% حقوق روزانه تعلق بگیرد. برای این منظور از IF تو در تو استفاده می کنیم.

در این تابع به جای شرط دوم یک تابع جدید IF قرار میدهیم

   (IF(M2<300000,if(L2>22,0.02*M2,0=

شرح تابع به این صورت می باشد که اگر M2 یعنی ستون حقوق روزانه از عدد 300000 کوچکتر باشد و اگر L2 یعنی

ستون روزهای کارکرد از 22 بزرگتر باشد آنگاه 0.02*M یعنی 2% حقوق روزانه به عنوان پاداش محاسبه گردد

و در غیر این صورت مبلغ 0 ریال به عنوان پاداش تعیین گردد.

کاربرد تابع IF در اکسل

کاربرد تابع IF در اکسل

نکته: همانگونه که در شکل مشاهده می شود در ستون پاداش و در ردیف هایی که شرط برقرار نیست به جای

مبلغ صفر کلمه FALSE نوشته می شود و برای تبدیل آن به عدد متناظر کل تابع فوق را در عدد 1 ضرب می کنیم.

یعنی:  1 *(IF(M2<300000,if(L2>22,0.02*M2,0=

کاربرد تابع if در اکسل

کاربرد تابع IF در اکسل

تذکر1: تابع IF با توابع AND, OR و سایر توابع نیز ترکیب میگردد که قدرت آن را بسیار افزایش می دهد.

تذکر2: ترکیب توابع فقط مختص تابعIF نبوده و سایر توابع اکسل نیز می توانند با هم ترکیب شوند.

 

دانلود آموزش ویدیویی تابع IF

مطالع بیشتر:

آموزش تابع شرطی IF در اکسل