روش های ترکیب متن در اکسل

ترکیب متن در اکسل. در اکسل می توان محتویات دو یا چند سلول را با یکدیگر ادغام کرده و در یک سلول نشان داد.

همانطور که علامت + اعداد را با همدیگر جمع می کند علامت & (امپرساند) رشته های متنی را با یکدیگر ادغام می نماید.

دستور Concatenate

 از تابع CONCATENATE می توان برای ادغام محتویات چند سلول و قرار دادن آنها در یک سلول واحد استفاده نمود.

به این نکته توجه داشته باشید که رشته های متنی حتماً باید داخل علامت ” ” قرار داده شوند.

مثال1: فرض کنید در سلول A1 کلمه “حمید” و در سلول B1 کلمه “رضا” را وارد کرده اید. با دستور A1&B1= که در سلول C1 نوشته می شود

کلمه ترکیبی “حمیدرضا” حاصل می شود.

مثال بالا با استفاده از دستور CONCATENATE به این صورت خواهد بود.

=CONCATENATE(A1,B1)

نتیجه هر دو دستور یکسان است.

توجه داشته باشید که در این دستور از کاما برای جدا کردن پارامترهای داخل پرانتز استفاده می شود.

دستور &

مثال 2: در سلول A1 عبارت “جمع دریافتی شما تا تاریخ” و در سلول B1 یک تاریخ دلخواه (در این مثال 25/11/1392) و در ستون C1 یک مقدار عددی (مثلاً 25000000) را وارد کرده ایم.

فرمول ترکیبی را به صورت زیر در سلول A4 وارد کرده ایم.

=A1&” “&B1&” “&”مبلغ”&” “& C1&” “&”ریال می باشد”

عبارت  &” “& جهت ایجاد فواصل خالی برای خوانایی بیشتر متن در فرمول استفاده شده.

نتیجه فرمول نوشته شده عبارت “جمع دریافتی شما تا تاریخ 1392/11/25 مبلغ 25000000 ریال می باشد” خواهد بود.

اگر در سلول های A1 و B1 مقادیر را عوض کنید مشاهده می کنید که این مقادیر در جمله نیز عوض می شوند.

به عبارت دیگر قسمتی از جمله حاصل از فرمول، تابع مقادیر درون سلول های A1 و B1 بوده و مقدار ثابتی نیست.

ضمناً به تناسب نیاز رشته های ثابتی مانند “مبلغ” و “ریال می باشد” را توسط علامت & به جمله اضافه کرده ایم.

ترکیب متن در اکسل

ترکیب متن در اکسل