توابع ریاضی و مثلثات در اکسل

توابع ریاضی و مثلثات در اکسل

توابع ریاضی و مثلثات در اکسل

در جدول زیر تعدادی از توابع پرکاربرد ریاضی و مثلثات آورده شده است. امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد.

توضیحاتنام تابع و مثال
قدر مطلق یک عددABS  
مثال

=ABS (-4.5)

کسینوس (زاویه ورودی باید به رادیان باشد)

COS

مثال

=COS (3.14)

کسینوس معکوس (arccos)

ACOS

مثال

=ACOS (-1)

کسینوس هیپربولیک معکوس arccosh))

ACOSH

مثال

=ACOSH(11.57)

تانژانت معکوس

ATAN

مثال

=ATAN(1)

تبدیل رادیان به درجه

DEGREES

مثال

=DEGREES(3.1415)

عدد پی

PI

مثال

=PI()*4/ 5

مثال

Sin(pi()/2)

تابع نمایی با پایه  e

EXP

مثال

=exp (6)

مثال

=exp (1)

فاکتوریل

FACT

مثال

=FACT(16)

تابع جزء صحیح

INT

مثال 

=INT(3.5)

مثال

=INT(-5.6)

لگاریتم طبیعی

LN

مثال

=LN(100)

مثال

=LN(EXP(50))

رادیکال با فرجه 2

SQRT

مثال

=SQRT(144)

شکل یونانی یک عدد

ROMAN

مثال

=ROMAN(15)

مثال

=ROMAN(44)

اعداد یک مجموعه را در هم ضرب می کند

PRODUCT

مثال

=PRODUCT(G6:G21)