کلیدهای میانبر در اکسل

در اکسل برای انجام سریعتر کارها کلیدهای بسیار زیادی وجود دارند.

استفاده از این کلیدها باعث صرفه جویی زیادی در زمان می شوند.

در این پست تعدادی از این کلیدها و کاربردهای  آنها معرفی شده اند. بدیهی است که این لیست کلیه این کلیدها را شامل نمی شود.

شما نیز می توانید با کمی جستجو کلیدهای پرکاربرد دیگری را نیز پیدا کنید.

برای انجام این کار در یک شیت تمرینی کلیدهای مختلف را به تنهایی و یا با ترکیب با سایر کلیدها از جمله Ctrl – Alt- Shift  امتحان نمایید.

ترکیب کلیدهای پرکاربرد

برای فرمت دهی به موضوعات انتخاب شده  ctrl+1 (کادر مکالمه Format cell)

درج تاریخ جاری  ;+ctrl

درج زمان فعلی ;+ctrl+shift

تکرار آخرین دستور اجرا شده F4

ویرایش توضیحات سل ها comments) shift+F2)

پیشنهاد انتخاب از لیست کشویی alt+Down Arrow

(توضیح: بعد از وارد کردن اطلاعات در یک یا چند سلول، اگر سلول خالی پایین اطلاعات را اتخاب کرده و کلید alt را به همراه فلش رو به پایین فشار دهیم، اطلاعات وارد شده تا کنون در یک لیست کشویی ظاهر می شوند)

ورود بیش از یک خط اطلاعات در یک سلول alt+Enter

اضافه کردن کاربرگ (شیت جدید) shift+F11

ویرایش سلول در حال انتخاب F2

پنهان کردن ردیف جاری ctrl+9 (عدد را فقط از ردیف بالای صفحه کلید انتخاب کنید)

پنهان کردن ستون جاری ctrl+0 (عدد را فقط از ردیف بالای صفحه کلید انتخاب کنید)

آشکار کردن ردیف جاری ctrl+shift+9 (عدد را فقط از ردیف بالای صفحه کلید انتخاب کنید)

آشکار کردن ستون جاری ctrl+shift+0 (عدد را فقط از ردیف بالای صفحه کلید انتخاب کنید)

محاسبه مجدد فرمولهای وارد شده F9

برای نمایش فرمول های نوشته شده ~+ctrl

برای تبدیل آدرس های نسبی به مطلق و برعکس F4

برای نمایش عدد به صورت واحد پول ctrl+shift+4 (اعداد ردیف بالای صفحه کلید)

ایجاد کادر دور محدوده سلول های انتخاب شده ctrl+shift+7

پنجره اجرای ماکروها alt+F8

کپی مقدار سلول بالایی به سلول پایینی ctrl+D یا ‘+ctrl

فرمت کردن اعداد با کاما (جدا کردن بیش از سه رقم با کاما و نقطه اعشار) ctrl+shift+1

انتقال به شیت بعدی ctrl+shift+pgDn

انتقال به شیت قبلی ctrl+shift+pgUp

برای جمع چند عدد در آخرین سلول خالی زیر اعداد کلید =+Alt را فشار دهید (AutoSum)

کلید F8 برای انتخاب یک ناحیه پس از فشردن کلید  F8 ابتدا بر روی اولین سلول کلیک نموده و سپس

سلول دیگری را انتخاب کنید. کلیه سلول های بین این دو سلول انتخاب می شوند. برای لغو عمل کلید F8 را مجدد کلیک نمایید.

انتخاب اطلاعات در یک محدوده (بین اطلاعات سلول خالی نباشد) ctrl+shift+8

کلیدهای میانبر

کلیدهای میانبر

مطالعه بیشتر

مهمترین کلیدهای میانبر اکسل که باید آنها را بلد باشید