معرفی تابع Choose در اکسل
تابع Choose یکی از توابع بسیار مفید اکسل است که روش استفاده از آن را با ذکر یک مثال توضیح میدهم.
فرض کنیم که جدولی به شرح زیر داریم که خریدهای یک ماهه شرکتی را نشان میدهد. با استفاده از تابع Choose می خواهیم جمع کل اقلام مصرفی، نیمه مصرفی و سرمایه ای را مشخص کنیم.
برای بدست آوردن جمع تفکیکی هزینه ها از تابع CHOOSE که ساختار کلی آن به شرح ذیل می باشد استفاده می کنیم.
(…,CHOOSE(Index Number, value 1, value 2
Index number یک عدد یا مقدار عددی یک سلول می باشد. Value 2 ,Value 1, … مقادیر عددی هستند. اگر Index Number برابر ۱ باشد آنگاه مقدار Value 1 برگردانده میشود. اگر Index Number برابر ۲ باشد آنگاه مقدار Value 2 برگردانده میشود. و به همین شکل می توان تا ۲۵۵ مقدار در این دستور استفاده نمود. در این مثال چون هدف جمع مقادیر می باشد پس تابع CHOOSE و SUM را به شکل زیر با هم ترکیب می کنیم.
.((…,SUM((CHOOSE(Index Number, value 1, value 2=
در شکل سلول C16 را به جای Index Number و محدوده C4:C13 را به عنوان Value 1 و محدوده D4:D13 را به عنوان Value 2 انتخاب نموده ایم. با وارد کردن عدد ۱ در سلول C16 جمع مبالغ ستون “اقلام مصرفی”، با وارد کردن عدد ۲ جمع مبالغ ستون “اقلام نیمه مصرفی ” و با وارد کردن عدد ۳ جمع مبالغ ستون “اقلام سرمایه ای” به دست می آید.
تذکر: در سلول C16 برای انتخاب اعداد از لیست های پایین افتادنی (Drop-down list)استفاده شده است که در مقاله جداگانه ای توضیح داده خواهد شد. ضمناً برای تغییر رنگ اتوماتیک جمع اقلام از ابزار Conditional Formatting استفاده شده است که در مقالات آینده به تفصیل تشریح خواهد شد.

برای دیدن مقاله ایجاد لیست های پایین افتادنی (Drop-down list) کلیک کنید

دانلود فایل این مقاله

معرفی تابع Choose در اکسل

معرفی تابع Choose در اکسل