کاربرد تابع Match در اکسل

By |۱۳۹۶-۴-۲۵ ۰۶:۱۱:۰۶ +۰۰:۰۰خرداد ۱۲ام, ۱۳۹۶|توابع اکسل|22 Comments

کاربرد تابع Match در اکسل در بسیاری از موارد لازم است تا دو لیست از داده ها را با هم مقایسه کرده و اختلاف آنها را مشخص کنیم. در این مورد استفاده از کاربرد تابع match در اکسل که ساختار ساده ای دارد بسیار کارساز خواهد بود. ساختار کلی این تابع به شرح زیر می باشد =Match(lookup_value,lookup_array,[match_type]) منظور از lookup_value در فرمول مقداری است که قصد داریم تکراری بودن یا تکراری نبودن آن را چک کنیم منظور از lookup_array ناحیه ای است که مقدار مورد نظر [...]