تبدیل اعداد منفی به صفر با استفاده از تابع MAX در اکسل

By |۱۳۹۶-۴-۲۳ ۱۲:۳۶:۰۶ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۲۰ام, ۱۳۹۶|آموزش اکسل|15 Comments

تابع max به جای تابع IF فرمول کلی =MAX(value,0) توضیحات  برای تبدیل اعداد منفی به صفر بدون آنکه تأثیری روی اعداد مثبت داشته باشد می توانیم از تابع MAX استفاده کنیم در مثال بالا فرمول سلول D3 به این شکل نوشته شده است =MAX(C3-B3,0) مزیت فرمول MAX در آن است که با داده های کوچک (حتی دو مقدار) به خوبی کار می کند این فرمول چگونه کار می کند؟ تابع MAX دو یا چند مقدار را با هم مقایسه کرده و بیشترین آنها را نمایش [...]