تابع DCOUNT در اکسل

در اکسل برای شمارش اعداد از تابع COUNT و برای شمارش کلی اطلاعات رشته های عددی و غیر عددی از تابع COUNTA استفاده می کنیم.

البته توابع شمارشی می توانند با سایر توابع اکسل ترکیب شوند مانند COUNTIF , COUNTIFS

برای دیدن نتایج توابع COUNT و COUNTA جدول زیر را ببینید:

 

توابع شمارشی

تابع DCOUNT

 

شمارش رکوردهای بانک اطلاعاتی

برای شمارش رکوردهای یک بانک اطلاعاتی از توابع DCOUNT و DCOUNTA استفاده می شود.

همانند مثال فوق از تابع DCOUNT برای شمارش مقدار عددی و از تابع DCOUNTA برای شمارش مقادیر عددی و غیر عددی در یک دیتابیس استفاده می شود.

ساختار کلی تابع DCOUNT به شرح زیر می باشد

DCOUNT (database, [field], criteria)

شرح آرگومان های (ورودی ها) تابع DCOUNT

Database شامل جدول اطلاعات به همراه عنوان ستون ها

[field]نام فیلد یا شاخص برای شمارش (این قسمت اختیاری می باشد)

Criteria شرط یا معیاری که برای شمارش استفاده می شود (شامل عنوان ستون ها)

 

فرض کنید دیتابیس ما شامل جدولی به شکل زیر باشد.

جدول بانک اطلاعاتی

تابع DCOUNT

مثال 1

برای بدست آوردن تعداد مقادیری از جدول فوق که دارای رنگ قرمز بوده و قیمت آنها بیشتر از 10000 باشد ابتدا عنوان سرستون های دیتابیس را نوشته و در زیر هر کدام از آنها شرط مورد نظر را می نویسیم و سپس فرمول را به شکل زیر در ستون D2 می نویسیم:

=DCOUNT(B7:E14,”مجموع”,B4:E5)

مثال 1

تابع DCOUNT

همانگونه که می بینید تعداد دو ردیف از اقلام جدول با شرایط ما مطابقت دارند یعنی هم رنگ آنها قرمز است و هم قیمت آنها بیشتر از 10000 می باشد.

نکته مهم: چرا در تابع DCOUNT به جای آرگومان Filed از کلمه “مجموع” استفاده کرده ایم؟

آرگومان Filed در تابع یک آرگومان (ورودی) اختیاری است. می توانیم از نوشتن آن صرف نظر کنیم. اما اگر آن را وارد کنیم حتماً باید سلول های زیر آن عددی باشد مثلاً در مثال بالا می توانستیم به جای عبارت “مجموع” از “قیمت” و “تعداد” نیز استفاده کنیم که در نتیجه تابع تغییری حاصل نمی شد اما نمی توانیم از عبارت “رنگ” استفاده کنیم زیرا مقادیر رنگ عددی نیستند

اگر بخواهید در فرمول DCOUNT از سرستونی که دارای مقادیر غیر عددی است استفاده کنید، تابع مقدار صفر را برمی گرداند.

اگر به جای تابع DCOUNT از تابع DCOUNTA استفاده کنید در این صورت استفاده از عنوان تمام ستون ها هیچ مشکلی را ایجاد نخواهد کرد.

 

مثال 2

می خواهیم تعداد اقلام جدول که در شرایط زیر صدق کنند را پیدا کنیم:

رنگ آنها قرمز، قیمت مساوی 10000 ، تعدادی بیشتر از 2 و مجموع قیمت آنها زیر 40000 باشد

برای این کار جدول بالایی (جدول شرط) را به شکل زیر تنظیم می کنیم:

 

مثال 2

تابع DCOUNT

 

رنگ قرمز ، قیمت 10000 ، تعداد بزرگتر از 2 و قیمت کوچکتر از 40000

و فرمول را به شکل (DCOUNT(B7:E14,,B4:E5 می نویسیم

توجه داشته باشید که در اینجا در محل آرگومان Filed چیزی ننوشته ایم و فقط با نوشتن ,, جای آن را خالی گذاشته ایم

توضیح برخی از علائم به کار رفته در جدول شرط

علامت < به معنی بزرگتر از

علامت > به معنی کوچکتر از

علامت <> به معنی غیر تهی

علامت = به معنی برابر

100<> یعنی هر مقداری غیر از 100

25/02/99< یعنی تاریخی بیشتر از 25/02/99

100=< عددی بزرگتر یا مساوی 100

برای مطالعه توابع شمارشی به اینجا بروید

مطالعه بیشتر توابع شمارشی دیتابیس