توابع شمارش و جمع

توابع شمارش و جمع COUNT و SUM  از پرکاربردترین توابع دراکسل هستند. این توابع به تنهایی و یا باتابع IF مورد استفاده قرار می گیرند. شما می توانید عمل جمع و شمارش را بر اساس یک یا چند شرط انجام دهید. در این پست کاربرد این توابع را با چند مثال ساده بررسی می کنیم.

Count | Countif | Countifs | Sum | Sumif | Sumifs

تابع COUNT

برای شمارش مقادیر عددی می توانید از این تابع استفاده کنید.

مثال: در سلول A1 تا A5 تعدادی عدد وارد کرده ایم. می خواهیم با تابع COUNT تعداد اعداد را بشماریم.

=COUNT(A1:A5)

توابع شمارش و جمع

توابع شمارش و جمع

تابع COUNTIF

برای شمارش  سلول هایی که دارای یک شرط باشند (برای مثال اعداد بزرگتر از 9) از این تابع استفاده می کنیم.

مثال: می خواهیم تابع فقط تعداد اعداد بزرگتر از 9 را محاسبه کند.

=COUNTIF(A1:A5,”>9”)

توابع شمارش و جمع

تابع COUNTIFS

برای شمارش سلول هایی که در چند شرط صدق کنند از این تابع استفاده می کنیم.

مثال: می خواهیم تعداد اعدادی از ستون B را بشماریم که اولاً این اعداد از 9 بزرگتر بوده و در ستون A مقابل آنها کلمه green وجود داشته باشد.

=COUNTIFS(A1:A5,”green”,B1:B5,”>9”)

توابع شمارش و جمع

 

تابع SUM

برای جمع کردن ناحیه ای از اعداد از این تابع استفاده می کنیم.

مثال: جمع اعداد ناحیه A1:A5

=SUM(A1:A5)

توابع شمارش و جمع

 

تابع SUMIF

برای جمع کردن سلول هایی که دارای یک شرط باشند (برای مثال اعداد بزرگتر از 9) از این تابع استفاده می کنیم.

مثال: می خواهیم تابع فقط جمع اعداد بزرگتر از 9 را محاسبه کند.

=SUMIF(B1:B5,”>9”)

توابع شمارش و جمع

توابع شمارش و جمع

 

مثال 2

برای جمع زدن سلول هایی که وابسته به یک شرط هستند (مثلاً green) از تابع SUMIF استفاده می کنیم. در این مثال تابع دارای سه آرگومان (ورودی)  است و آرگومان آخری ناحیه ای است که می خواهیم جمع آن را داشته باشیم.

=SUMIF(A1:A5,”green”,B1:B5)

توابع شمارش و جمع

تابع SUMIFS

برای شمارش سلول هایی که در چند شرط صدق کنند از این تابع استفاده می کنیم. اولین آرگومان (یعنی C1:C5) ناحیه ای است که می خواهیم جمع آن را بدست آوریم.

مثال: می خواهیم جمع اعدادی از ستون C را داشته باشیم  که در ستون A مقابل آنها کلمه blue و در ستون B مقابل آنها کلمه green وجود داشته باشد.

=SUMIFS(C1:C5,”blue”,B1:B5,”green”)

توابع شمارش و جمع

 

نکته: به روشی مشابه می توانید از توابع AVERAGEIF برای گرفتن میانگین اعداد وابسته به یک شرط و AVERAGEIFS برای گرفتن میانگین اعداد وابسته به چند شرط استفاده کنید.