جمع فروش هفته آخر

در این پست می خواهم روش محاسبه فروش و میانگین هفت روز آخر را بدون توجه به اینکه جدول اطلاعات دارای چند ردیف باشد خدمت شما دوستان عزیز تقدیم کنم.

فرض کنید دارای جدولی از فروش در تاریخ های مختلف هستید (شکل زیر) و هر روزه نیز اطلاعات جدیدی به این جدول افزوده می شود. می خواهیم با استفاده از چند فرمول و ترکیب کردن این فرمول ها به صورت پویا همیشه جمع و میانگین فروش آخرین هفت روز را محاسبه نماییم.

 

جمع فروش هفته آخر

جمع فروش هفته آخر

 

محاسبه جمع و میانگین فروش آخرین هفت روز

برای محاسبه جمع و میانگین فروش به ترتیب زیر عمل می کنیم.

برای جمع فروش از فرمول 

SUM(OFFSET(B2,COUNTA(B:B)-7,0,7,1))

و برای محاسبه میانگین فروش از فرمول

AVERAGE(OFFSET(B2,COUNTA(B:B)-7,0,7,1))

استفاده می کنیم.

برای آشنایی بیشتر با اجزاء فرمول، توابع به کار رفته به صورت مختصر توضیح داده می شوند.

تابع COUNTA(value1,[value2],…)  

این تابع تعداد سلول های غیر خالی یک ناحیه را می شمارد. (شامل محتوای عددی و غیر عددی)

تابع COUNT(value1,[value2],…)

این تابع فقط مقادیر عددی را می شمارد و مقادیر غیر عددی را نادیده می گیرد.

تابع OFFSET(reference,rows,cols,[height],[width])

تابع Offset برای انتقال از محل تعیین شده به تعداد معین سطر و ستونی که برای آن مشخص می کنیم مورد استفاده قرار می گیرد.

مثال

OFFSET(C3,2,3)

یعنی از سلول C3 دو ردیف به سمت پایین و سه ستون به سمت چپ منتقل میشود که در این حالت محتوای سلول F5 نمایش داده خواهد شد.

برای آشنایی با کاربرد تابع Offset به مقاله”ایجاد محدوده های متغییر در اکسل” مراجعه فرمایید

تابع SUM جمع اعداد یک ناحیه و تابع AVERAGE نیز میانگین اعداد یک ناحیه را محاسبه می کند.

فایل این پست را از لینک زیر دانلود نمایید.

دانلود فایل

برای مطالعه بیشتر به مقاله “کپی کردن و انتخاب محدوده متغیر در اکسل” مراجعه فرمایید