تابع Rank

شاید تا به حال در باره رنکینگ چیزهایی شنیده باشید. مثلاٌ گفته می شود ایران در رنکینگ فیفا دارای رتبه 41 می باشد.

اکسل در این زمینه دارای یک تابع به همین نام می باشد. ساختار کلی این تابع به شکل زیر است.

Rank(Number,ref,[order])

ورودی های تابع Rank

تابع Rank دارای سه آرگومان (ورودی ) است. Number یک عدد در ناحیه ای است که می خواهیم رتبه آن را در بین کل اعداد ناحیه بدست آوریم.

Ref کل محدوده اعدادی است که تابع rank را روی آن اجرا می کنیم و order یک مقدار اختیاری می باشد که مقدار آن صفر یا یک است.

اگر مقدار order را صفر انتخاب کنیم بزرگترین عدد، رتبه یک را به خود اختصاص می دهد و اگر برابر یک انتخاب شود آنگاه بزرگترین عدد مجموعه آخرین مقدار (رتبه آخر) را نمایش می دهد.

ورودی اختیاری

تذکر: کلیه عباراتی که در فرمول ها و توابع اکسل درون علامت [  ]  قرار گرفته باشند آرگومان های اختیاری بوده و می توانیم آن را نادیده بگیریم.

تابع Rank

تابع Rank

به مثال زیر توجه نمایید.

فرض کنیم که نمرات درس یک کلاس را در جدولی به شکل زیر وارد کرده ایم.

نمرهرتبه
201
201
201
19.54
195
195
195
188
179
179

فرض کنیم این نمرات از سلول A2 تا A11 در یک کاربرگ (شیت) اکسل قرار گرفته باشند. در سلول B2 اولین فرمول را به صورت زیر می نویسیم.

=Rank(A2,$A$2:$A$11)

همانطور که می بینید با توجه به شکل کلی تابع Rank مقدار Number را سلول A2 انتخاب کرده ایم و به جای Ref نیز ناحیه A2:A11 را قرار داده ایم.

چون مقدار [order] یک مقدار اختیاری می باشد، در اینجا مقداری برای آن وارد نکرده ایم.

سپس فرمول نوشته شده را تا سلول B11 کپی می کنیم تا رتبه سایر اعداد ناحیه نیز محاسبه شوند.

مطلق و نسبی

تذکر: برای اینکه کل ناحیه انتخابی (A2:A11) در هنگام کپی شدن جابجا نشود ، با استفاده از علامت $ آن را به شکل مطلق وارد کرده ایم. (مطلق و نسبی در مقاله جداگانه ای توضیح داده خواهند شد).

با توجه به نتیجه تابع Rank می بینید که سه نفر که بیشترین نمره را کسب کرده اند،

رتبه اول را به خود اختصاص داده. نفر دوم نیز در جایگاه چهارم قرار گرفته و به همین ترتیب نفر سوم کلاس دارای رنکینگ 8 می باشد.

اگر بخواهیم که نتیجه تابع Rank به صورتی باشد که سه نفر اول رتبه 1 و به نفر چهارم که دومین نمره کلاس را کسب کرده، رتبه دوم را اختصاص دهیم نیاز به نوشتن توابع اضافی می باشد که فایل آن را می توانید از لینک زیر دانلود نمایید.

لینک تابع