تابع DCOUNT در اکسل

By |۱۳۹۹-۲-۱۱ ۰۸:۴۵:۴۱ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۱۱ام, ۱۳۹۹|توابع اکسل|بدون ديدگاه

تابع DCOUNT در اکسل در اکسل برای شمارش اعداد از تابع COUNT و برای شمارش کلی اطلاعات رشته های عددی و غیر عددی از تابع COUNTA استفاده می کنیم. البته توابع شمارشی می توانند با سایر توابع اکسل ترکیب شوند مانند COUNTIF , COUNTIFS برای دیدن نتایج توابع COUNT و COUNTA جدول زیر را ببینید:   تابع DCOUNT   شمارش رکوردهای بانک اطلاعاتی برای شمارش رکوردهای یک بانک اطلاعاتی از توابع DCOUNT و DCOUNTA استفاده می شود. همانند مثال فوق از تابع DCOUNT [...]