توابع متنی اکسل

By |۱۳۹۶-۴-۲۶ ۰۷:۱۵:۵۹ +۰۰:۰۰اسفند ۷ام, ۱۳۹۴|آموزش اکسل|بدون ديدگاه

توابع متنی اکسل در این پست تعدادی از توابع متنی اکسل را مورد بررسی قرار می دهیم. Join Strings | Left | Right | Mid | Len | Find | Substitute تابع Join Strings  یا الحاق رشته ها برای الحاق (اتصال) دو رشته متنی از عملگر & استفاده می کنیم. مثال: می خواهیم محتویات سلول های A1 و B1 را با هم ترکیب کنیم. توابع متنی اکسل برای ایجاد فاصله بین دو رشته از " " استفاده می کنیم. برای الحاق رشته ها [...]