فایل ثبت و گزارش گیری مرخصی، مأموریت و غیبت نرم افزاری است که تحت اکسل تهیه شده و شما به سادگی قادر خواهید بود که خروج پرسنل شرکت خود را ثبت و پیگیری نمایید