ثبت ورود و خروج و گزارش گیری در اکسلنرم افزاری حاضر جهت کمک به آن دسته از کاربرانی است که با ثبت و گزارشگیری از ورود و خروج پرسنل در ارتباط هستند.به عنوان مثال حراست و یا واحد اداری هر سازمان باید کنترل کاملی بر روی ورد و خروج افراد داشته باشند.