راهنمـای استفــاده از نـرم افــــزار

این فایل برای ثبت و گزارش گیری از مرخصی، مأموریت و غیبت پرسنل سازمان / شرکت شما طراحی شده است و کار با آن بسیار ساده است.

این فایل از شش کاربرگ (شیت) به شرح زیر تشکیل شده است

کاربرگ راهنما (همین کاربرگ)

کاربرگ پرسنل

کاربرگ ثبت مرخصی

کاربرگ گزارش تفکیکی

کاربرگ گزارش سالانه

گزارش کاربرگ ماهانه