امروز : پنج شنبه , ۱۰ فروردین , ۱۳۹۶
توابع حذف کاراکتر‌های اضافی
CLEAN   حذف تمام کاراکتر‌های غیر قابل چاپ.
TRIM   حذف فاصله‌های اضافی و فاصله‌ها در آغاز و پایان عبارت.

توابع تبدیل حروف کوچک و بزرگ
LOWER   تمامی کاراکتر‌ها را به حروف کوچک تبدیل می‌کند.
PROPER   کاراکتر‌های موجود در یک متن را به حالت استاندارد تبدیل می‌کند.
UPPER   تمامی کاراکتر‌ها را به حروف بزرگ تبدیل می‌کند.

تبدیل حروف به اعداد به یکدیگر
CHAR   تبدیل کد ASCII به حروف.
CODE   تبدیل حروف به کد ASCII.

جایگزین کردن قسمتی از یک رشته متن
REPLACE   جای کاراکتر مورد نظر کاراکتر دیگری را قرار می‌دهد.
SUBSTITUTE   جای عبارت درج شده در یک جمله عبارت دیگری را قرار می‌دهد.

توابع دستیابی به قسمتی از یک رشته
CONCATENATE   به هم چسباندن دو یا چند متن.
LEFT   نمایش ‌تعداد حروف سمت چپ سلول مورد نظر.
MID   نمایش بخشی از یک کلمه.
RIGHT   نمایش ‌تعداد حروف سمت راست سلول مورد نظر
REPT   تکرار عبارتی خاص را به تعداد مشخص.

توابع اطلاعاتی
LEN   شمارش تعداد کاراکترهای موجود در یک سلول.
FIND   پیدا کردن حروف مورد نظر خود در یک عبارت (حساس به کوچکی و بزرگی).
SEARCH   پیدا کردن حروف مورد نظر خود در یک عبارت.
EXACT   مقایسه عبارت موجود در دو سلول.

T   تشخیص متن بودن.

توابع عملگر بولی
AND   گزاره‌های مختلف را چک کرده و در صورت درست بودن تمامی آنها مقدار درست و در غیر این صورت مقدار نادرست را برمی‌گرداند.
OR   گزاره‌های مختلف را چک کرده و در صورت درست بودن یکی آنها مقدار درست و در غیر این صورت مقدار نادرست را برمی‌گرداند.
NOTا گر مقدار‌های وارد شده با هم برابر باشند مقدار نادرست و اگر نابرابر باشند مقدار درست را برمی‌گرداند.

توابع شرطی
IF  تابع شرطی.
IFERROR   طرح یه معادله و درصورت اشتباه بودن پیغام مورد نظر به نمایش در بیاید.

توابع بازگرداننده مقادیر ثابت منطقی
TRUE  مقدار True را برمی‌گرداند.
FALSE   مقدار False را برمی‌گرداند.

توابع اطلاعات خطا
ISERROR   اگر مقدار داده شده بدون خطا باشد مقدار نادرست را بازمی‌گرداند.
ERROR.TYPE   به جای نمایش error یک عدد نمایش می‌دهد.

توابع اطلاعاتی عددی
ISNUMBER   تشخیص عدد بودن یا متن بودن.
ISEVEN   تشخیص زوج بودن.
ISODD   تشخیص فرد بودن.
N   تبدیل هر عبارتی به عدد.

توابع دیگر انواع داده
ISBLANK   تشخیص خالی بودن یک سلول.
ISLOGICAL   اگر جواب یک معادله درستی یا نادرستی بود عبارت true را نمایش می‌دهد د ر غیر این صورت عبارت false را نشان می‌دهد.
ISTEXT   شناسایی توابعی که دارای متن می‌باشد.
ISNONTEXT   مخالف تابع ISTEXT می‌باشد.
ISREF   مشخص می‌کند که عبارت وارد شده یک محدوده از سلول ها است یا خیر.
TYPE   مشخص کرد در داخل هر سلول چه نوع کاراکتری وجود دارد.
(text، number، error value و …)

تابع اطلاعات عمومی
CELL  هر نوع اطلاعاتی که در مورد سلول مورد نظر بخواهیم در اختیار ما قرار می‌دهد.
INFO   نمایش مشخصات سیستم.

توابع بازگرداننده مقادیر ثابت
NA  نمایش پیغام خطای #N/A .

توابع تاریخ و زمان
DATE  تاریخ مورد نظر.
TIME   زمان مورد نظر.

توابع تاریخ و زمان فعلی
NOW  نمایش تاریخ و زمان جاری سیستم.
TODAY   نمایش تاریخ جاری سیستم.

توابع سازنده زمان
HOUR   از زمان فقط ساعت را نمایش می‌دهد.
MINUTE   از زمان فقط دقیقه را نمایش می‌دهد.
SECOND   از زمان فقط ثانیه را نمایش می‌دهد.

توابع سازنده تاریخ
DAY   از تاریخ فقط روز را نمایش می‌دهد.
MONTH   از تاریخ فقط ماه را نمایش می‌دهد.
YEAR  از تاریخ فقط سال را نمایش می‌دهد.
WEEKNUM  مشخص می‌کند که در چندمین هفته از سال قرار داریم.
WEEKDAY   مشخص می‌کند که در چندمین روز از هفته قرار داریم.

توابع محاسباتی تاریخ
EDATE  تاریخ را به عقب یا جلو ببریم.
EOMONTH   مشابه تابع EDATE ولی با این تفاوت که وقتی تاریخ را به جلو می‌بریم آخرین روز آن ماه را به نمایش در می‌آورد.
WORKDAY  شمارش روزهای کاری.
WORKDAY.INTL   کاری مشابه با تابع WORKDAY را انجام می‌دهد، با این تفاوت که روزهای تعطیل را خودمان مشخص می‌کنیم.
DAYS360   شمارش روز‌های بین دو تاریخ.
NETWORKDAYS  شمارش روز‌های کاری بین دو تاریخ.
NETWORKDAYS.INTL   شمارش روز‌های کاری بین دو تاریخ.
(روزهای تعطیل را خودمان مشخص می‌کنیم.)

توابع آدرس دهی به سلول
ADDRESS  آدرس دهی در اکسل.
INDEX   برای ارجاع از یک یا چند سلول استفاده می‌شود.
INDIRECT  با وارد کردن یک رشته آن را تبدیل به یک مرجع سلول می‌کند.
OFFSET  تعیین محدوده‌ای از سلول ها می‌باشد.

اطلاعات سطر، ستون و محدوده
ROW  مشخص می‌کند در چندمین ردیف قرار داریم.
COLUMN  مشخص می‌کند در چندمین ستون قرار داریم.
ROWS  همانند تابع ROW می‌باشد، ولی با این تفاوت که شما می‌توانید مقدار چندین سلول را وارد نمایید.
COLUMNS  همانند تابع ROWS عمل می‌کند ولی با این تفاوت که مجموعه ردیف‌ها را شمارش می‌کند.
AREAS  وظیفه شمارش محدوده‌ها را دارد.

توابع جستجوی داده
HLOOKUP  به صورت افقی به دنبال عبارت مورد نظر می‌گردد.
VLOOKUP  به صورت عمودی به دنبال عبارت مورد نظر می‌گردد.
LOOKUP  در یک مجموعه از داده‌ها به دنبال یک مقدار می‌گردد
CHOOSE  در یک لیست به صورت رشته شما با وارد کردن یک عدد رشته مورد نظر در لیست را به نمایش در می‌آورد.
MATCH  موقعیت نسبی موردی را در یک آرایه مشخص می‌کند.

سایر توابع مربوط به این بخش
HYPERLINK  لینک دادن به یک سلول.

اطلاعات اولیه اعداد
ABS  محاسبه عملیات قدر مطلق .
SIGN  تشخیص مثبت یا منفی بودن عدد.
GCD  بزرگترین مقسوم علیه دو یا چند عدد را بدست می‌آورید
LCM  کوچکترین مضرب مشترک دو یا چند عدد را نمایش می‌دهد.

عملگرهای ریاضی
SUM  محاسبه عملیات جمع.
POWER  عدد اول را به توان عدد دوم می‌رساند.
SQRT  محاسبه جذر عدد مورد نظر.
QUOTIENT  استفاده از این تابع می‌توان قسمت صحیح تقسیم دو عدد را بدست آورد.
MOD  محاسبه باقیمانده دو عدد.
AGGREGATE  مجموعه چندین تابع.
SUBTOTAL  مجموعه چندین برنامه کاربردی.

توابع گرد کننده
CEILING  عدد ورودی اول را به ضریب بزرگتر یا مساوی عدد ورودی دوم در میاورد.
EVEN  عدد را به اولین عدد بزرگ و زوج تبدیل می‌کند.
FLOOR  عدد ورودی اول را به ضریب کوچکتر یا مساوی عدد ورودی دوم در میاورد.
INT  عدد مورد نظر را گرد می‌کند و به صورت یک عدد صحیح نمایش می‌دهد.
MROUND  عدد ورودی اول را به ضریب نزدیکترین عدد ورودی دوم در میاورد.
ODD  تبدیل عدد به اولین عدد فرد.
ROUND  گرد کردن اعداد.
ROUNDDOWN  وظیفه گرد کردن در یک محدوده از تعداد رقم اعشار یا صحیح به سمت پایین را دارد.
ROUNDUP  وظیفه گرد کردن در یک محدوده از تعداد رقم اعشار یا صحیح به سمت بالا را دارد.
TRUNC  مقدار اعشار یا عدد صحیحی که می‌خواهیم نمایش بدهیم.

جمع شرطی
SUMIF  جمع اعداد با شرایط مورد نظر.

عملیات‌های پیشرفته ریاضی
SUMPRODUCT  برای ضرب کردن اعداد استفاده می‌شود.
SUMSQ  به توان دو رساندن اعداد.
SUMX2MY2  این تابع که علاوه بر این که عددها را به توان دو می‌رساند دو به دو از هم کم می‌کند و نتیجه را با هم جمع می‌کند.
SUMX2PY2  این تابع که علاوه بر این که عددها را به توان دو می‌رساند دو به دو با هم جمع می‌کند و نتیجه را با هم جمع می‌کند.
SUMXMY2  اعداد مورد نظر را اول از هم کم می‌کند و سپس به توان دو می‌رساند.
SERIESSUM  مجموعه سری توانی.

توابع ماترسی
MDETERM  محاسبه دترمینال ماتریس.
MINVERSE  معکوس یک ماتریس مربعی.
MMULT  محاسبه ضرب دو ماتریس.

محاسبه فاکتوریل
FACT  محاسبه فاکتوریل.
FACTDOUBLE  ضرب اعداد بین دو عدد مورد نظر( اگر عدد وارد شده فرد باشد فقط اعدا فرد را ضرب می‌‌کند و بالعکس).
MULTINOMIAL  محاسبه فرمول

توابع متفرقه
COMBIN  محاسبه تعداد جابجایی‌ها بدون توجه به ترتیب قرارگیری.
ROMAN  عدد ورودی را به صورت لاتین نمایش می‌دهد.

اعداد تصادفی
RAND  یک عدد تصادفی بین صفر تا یک
RANDBETWEEN  یک عدد تصادفی بین دو عدد مورد نظر ما

توابع مثلثات
PI  نمایش عدد پی.
SQRTPI  عدد مورد نظر را در عدد ? ضرب می‌کند و سپس جذر آن عدد را نمایش می‌دهد.
DEGREES  تبدیل زاویه برحسب رادیان به درجه.
RADIANS  تبدیل درجه را به رادیان.
COS  محاسبه مقدار کسینوس یک عدد.
ACOS  محاسبه آرک کسینوس.
COSH  محاسبه کسینوس هیپر‌بلیک.
ACOSH  محاسبه آرک کسینوس هیپر‌بلیک.
SIN  محاسبه سینوس یک عدد.
ASIN  محاسبه آرک سینوس.
SINH  محاسبه سینوس هیپر‌بلیک.
ASINH  محاسبه آرک سینوس هیپر‌بلیک.
TAN  محاسبه تانژانت.
ATAN  محاسبه آرک تانژانت.
TANH  محاسبه تانژانت هیپر‌بلیک.
ATANH  محاسبه آرک تانژانت هیپر‌بلیک.

توابع پیدا کردن بزرگترین و کوچکترین مقدار
MAX  پیدا کردن بزرگترین عدد بین چند سلول.
MAXA  همانند تابع MAX می‌باشد با این تفاوت که کلمات هم محاسبه می‌کند.
MIN  پیدا کردن کوچکترین عدد بین چند سلول.
MINA  همانند تابع MIN می‌باشد با این تفاوت که کلمات هم محاسبه می‌کند.
LARGE  پیدا کردن Nامین عدد بزرگ در یک لیست.
SMALL  پیدا کردن Nامین عدد کوچک در یک لیست.

توابع دیگر
PERMUT  محاسبه جایگشت.

شمارش سلول
COUNT  مشخص کردن اعداد و تاریخ موجود در یک محدوده.
COUNTA  شمارش سلول‌هایی که پر هستند.
COUNTBLANK  تعداد سلول های خالی را بدست می‌آورد.
COUNTIF  شمارش سلول با شرط مورد نظر
COUNTIFS  شمارش سلول با شرایط مورد نظر

میانگین، فراوانی و رتبه
AVERAGE  به دست آوردن میانگین.
AVERAGEA  به دست آوردن میانگین. (کاراکترهای متن هم شمارش می‌کند.)
AVERAGEIF  میانگین به صورت شرطی.
AVERAGEIFS  میانگین به صورت دو یا چند شرطی.
MODE  شناسایی عدد تکرار شده.
MODE.SNGL  شناسایی عدد تکرار شده. (از Excel 2007 به بعد)
MODE.MULT  نمایش n عدد پر تکرار
GEOMEAN  محاسبه میانگین هندسی.
HARMEAN  محاسبه میانگین هارمونیک.
RANK  رتبه‌بندی اعداد موجود در یک لیست.
RANK.EQ  رتبه‌بندی اعداد موجود در یک لیست. (جدید در Excel 2010)
RANK.AVG  مشابه تابع RANK.EQ می‌باشد، با این تفاوت که اگر در لیست اعداد دو عدد تکراری وجود داشته باشد میانگین دو عدد را نمایش می‌دهد.
KURT  درجه اوج در یک نمودار اماری را نشان می‌دهد.
PERCENTILE  محاسبه K‌امین صدک.
PERCENTILE.INC  محاسبه K‌امین صدک. (جدید در Excel 2010)
PERCENTILE.EXC  این تابع کاملا شبیه تابع PERCENTILE.INC می‌باشد، با این تفاوت که تابع PERCENTILE.INC به صورت شامل یا inclusive می‌باشد اما تابع PERCENTILE.EXC به صورت انحصاری یا exclusive‌ است.
PERCENTRANK  برای محاسبه رتبه در مجموعه یا آرایه است.
PERCENTRANK.INC  برای محاسبه رتبه در مجموعه یا آرایه است. (جدید در Excel 2010)
PERCENTRANK.EXC  این تابع کاملا شبیه تابع PERCENTRANK.INC می‌باشد، با این تفاوت که تابع PERCENTRANK.INC به صورت شامل یا inclusive می‌باشد اما تابع PERCENTRANK.EXC به صورت انحصاری یا exclusive‌ است.
QUARTILE  محاسبه چارک مجموعه ای از داده‌ها.
QUARTILE.INC  محاسبه چارک مجموعه ای از داده‌ها.
(Excel 2010)
QUARTILE.EXC  این تابع کاملا شبیه تابع QUARTILE.INC می‌باشد، با این تفاوت که تابع QUARTILE.INC به صورت شامل یا inclusive می‌باشد اما تابع QUARTILE.EXC به صورت انحصاری یا exclusive‌ است.

انحراف و واریانس
AVEDEV  محاسبه متوسط انحراف معیار .
STDEV  محاسبه انحراف معیار نمونه.
STDEV.S  محاسبه انحراف معیار نمونه. (جدید در Excel 2010)
STDEVP  محاسبه انحراف معیار جامعه.
STDEV.P  محاسبه انحراف معیار جامعه. (جدید در Excel 2010)
VAR  واریانس یک مجموعه داده
VAR.S  واریانس یک مجموعه داده(جدید در Excel 2010)
VARP  محاسبه واریانس جامعه.
VAR.P  محاسبه واریانس جامعه. (جدید در Excel 2010)
COVAR  محاسبه کوواریانس است که رابطه بین دو مجموعه را تعیین می‌کند.
COVARIANCE.P  محاسبه کوواریانس است که رابطه بین دو مجموعه را تعیین می‌کند. (جدید در Excel 2010)
CONFIDENCE  محاسبه فاصله اطمینان میانگین جامعه.
CONFIDENCE.NORM  محاسبه فاصله اطمینان میانگین جامعه. (جدید در Excel 2010)
DEVSQ  محاسبه مجموع مربعات انحراف از معیارها.

توابع خط روند
FORECAST  محاسبه محل نقطه y.
INTERCEPT  محاسبه ضریب زاویه رگرسیون خطی.
LINEST  بازگرداندن اطلاعات آماری توصیف روند خط بهترین برازش، از طریق یک سری عرضه شده از X-Y
SLOPE  محاسبه ضریب زاویه رگرسیون خطی.
TREND  Trend یا سیر روند؛ نمایشی گرافیگی از روند سری داده‌هاست.
GROWTH  محاسبه رشد جمعیت.
LOGEST  پارامترهای یک روند نمایی برای عرضه مجموعه ای از x و y را برمی گرداند.
STEYX  محاسبه خطای استاندارد Y پیش‌بینی شده.

توابع توزیع و آزمونهای احتمال
BETADIST  محاسبه توزیع بتا
BETA.DIST  محاسبه توزیع بتا (جدید در Excel 2010)
BETAINV  محاسبه مقدار توزیع انباشته (تجمعی) تابع بتا می‌پردازد. که این بار احتمال را می‌دهیم و مقدار x را بدست می‌آوریم.
BETA.INV  محاسبه مقدار توزیع انباشته (تجمعی) تابع بتا می‌پردازد. که این بار احتمال را می‌دهیم و مقدار x را بدست می‌آوریم. (جدید در Excel 2010)
BINOMDIST  محاسبه توزیع بینم
BINOM.DIST  محاسبه توزیع بینم. (جدید در Excel 2010)
NEGBINOMDIST  محاسبه توزیع بینم منفی.
NEGBINOM.DIST  محاسبه توزیع بینم منفی. (جدید در Excel 2010)
CRITBINOM  مکمل تابع دو را انجام می‌دهد.
BINOM.INV  کار مکمل تابع دو جمله‌ای را انجام می‌دهد. (جدید در Excel 2010)
CHIDIST  احتمالات یک طرفه توزیع مجذور کای (خی دو ) را بر می‌گرداند.
CHISQ.DIST.RT  احتمالات یک طرفه توزیع مجذور کای (خی دو ) را بر می‌گرداند.
( Excel 2010)
CHISQ.DIST  محاسبه توزیع مجذور و مربع( یا همان توزیع تجمعی و چگالی احتمال) استفاده می‌کنیم
CHIINV  معکوس احتمال دم سمت راست توزیع مجذور کای.
CHISQ.INV.RT  معکوس احتمال دم سمت راست توزیع مجذور کای. (جدید در Excel 2010)
CHISQ.INV  معکوس احتمال دم سمت چپ توزیع مجذور کای.
CHITEST  محاسبه آزمون چی یا Chi-Square
CHISQ.TEST  محاسبه آزمون چی یا Chi-Square. (جدید در Excel 2010)
CORREL  محاسبه ضریب همبستگی پیرسون.
EXPONDIST  محاسبه توزیع نمایی.
EXPON.DIST  محاسبه توزیع نمایی. (جدید در Excel 2010)
FDIST  محاسبه دم سمت راست توزیع احتمال F .
F.DIST.RT  محاسبه دم سمت راست توزیع احتمال F . (جدید در Excel 2010)
FINV  محاسبه معکوس دم راست توزیع احتمال F.
F.INV.RT  محاسبه معکوس دم راست توزیع احتمال F. (جدید در Excel 2010)
F.INV  محاسبه معکوس توزیع تجمعی F.
FISHER  تبدیل فیشر.
FISHERINV  معکوس تبدیل فیشر
FTEST  انجام آزمون F روی دو سری از داده‌ها.
F.TEST  انجام آزمون F روی دو سری از داده‌ها. (جدید در Excel 2010)
GAMMADIST  محاسبه مقدار تابع گاما را برای x معین. (جدید در Excel 2010)
GAMMA.DIST  محاسبه مقدار تابع گاما را برای x معین.
GAMMAINV  معکوس توزیع گاما.
GAMMA.INV  معکوس توزیع گاما.
( Excel 2010)
GAMMALN  محاسبه لگاریتم طبیعی تابع گاما برای مقدار عرضه شده.
GAMMALN.PRECISE  مقدار لگاریتم طبیعی توزیع گاما را باز می‌گرداند.
HYPGEOMDIST  توزیع فوق هندسی را محاسبه می‌کند.
HYPGEOM.DIST  توزیع فوق هندسی را محاسبه می‌کند. (جدید در Excel 2010)
LOGNORMDIST  برعکس تابع LOGINV عمل می‌کند و مقدار تابع توزیع تجمعی لگ نرمال را برمی‌گرداند.
LOGNORM.DIST  برعکس تابع LOGINV عمل می‌کند و مقدار تابع توزیع تجمعی لگ نرمال را برمی‌گرداند. (جدید در Excel 2010)
LOGINV  مقدار معکوس توزیع تجمعی لگ نرمال را بر می‌گرداند.
LOGNORM.INV  مقدار معکوس توزیع تجمعی لگ نرمال را بر می‌گرداند. (جدید در Excel 2010)
NORMDIST  محاسبه توزیع نرمال.
NORM.DIST  محاسبه توزیع نرمال. (جدید در Excel 2010)
NORMINV  معکوس تابع تجمعی نرمال.
NORM.INV  محاسبه معکوس تابع تجمعی نرمال. (جدید در Excel 2010)
NORMSDIST  محاسبه توزیع تجمعی نرمال استاندارد.
NORM.S.DIST  محاسبه توزیع تجمعی نرمال استاندارد. (جدید در Excel 2010)
NORMSINV  مقدار z را به ازای احتمال داده شده از توزیع نرمال استاندارد پیدا می‌کند.
NORM.S.INV  مقدار z را به ازای احتمال داده شده از توزیع نرمال استاندارد پیدا می‌کند.
PEARSON  ضریب همبستگی پیرسون را با می‌گرداند با وارد کردن دو سری عدد می‌توان ضریب همبستگی آنها را بدست آورد.
RSQ  مجذور مقدار همبستگی پیرسون را باز می‌گرداند.
POISSON  توزیع پواسن را محاسبه می‌کند.
POISSON.DIST  توزیع پواسن را محاسبه می‌کند. (جدید در Excel 2010)
PROB  احتمالات متناظر با این محدوده داده شده را محاسبه می‌کند.
SKEW  برای تعیین میزان انحراف حول میانگین بکار می‌رود.
STANDARDIZE  مقدار استاندارد شده عدد یا اعدادی را با توجه به میانگین و انحراف معیار داده شده بدست می‌آورد‌.
TINV  به ازای مقدار احتمال داده شده و درجه آزادی معین، مقدار X را محاسبه می‌کند.
TTEST  آزمون t را دوی دو سری از داده‌ها اعمال می‌کند.
T.TEST  آزمون t را دوی دو سری از داده‌ها اعمال می‌کند. (جدید در Excel 2010)
WEIBULL  محاسبه مقدار توزیع ویبوال به کار می‌رود.
WEIBULL.DIST  محاسبه مقدار توزیع ویبوال. (جدید در Excel 2010)
ZTEST  محاسبه آزمون z یک طرفه.
Z.TEST  محاسبه آزمون z یک طرفه. (جدید در Excel 2010)

توابع پایگاه داده
DAVERAGE  محاسبه میانگین مقادیر یک فیلد از یک لیست یا پایگاه داده.
DCOUNT  شمارش تعداد سلولهایی که شامل یک عدد می‌شوند.
DCOUNTA  تعداد سلولهایی که شامل یک عدد می‌شوند را باز می‌گرداند.
DGET  نشان دادن محتوای فقط یک سلول.
DMAX  بزرگترین مقدار یک مجموعه از سلولها را پیدا می‌کند.
DMIN  کوچکترین مقدار یک مجموعه از سلولها را پیدا می‌کند.
DPRODUCT  حاصل ضرب را برای یک مجموعه از سلولها محاسبه می‌کند.
DSTDEV  مقدار انحراف از معیار را بر حسب یک جمعیت نمونه محاسبه می‌کند.
DSTDEVP  این تابع همانند تابع DSTDEV عمل می‌کند و انحراف از معیار را محاسبه می‌کند اما تفاوت آن با تابع قبلی این است که تابع DSTDEV انحراف از معیار را بر اساس یک جمعیت نمونه ( جامعه نمونه) محاسبه می‌کند اما این تابع انحراف از معیار را بر اساس کل جمعیت آماری محاسبه خواهد کرد.
DSUM  محاسبه حاصل جمع مقادیر سلول‌های یک ستون.
DVAR  محاسبه واریانس مقادیری از سلول‌ها.
DVARP  این تابع مانند تابع DVAR عمل می‌کند با این تفاوت که واریانس را بر حسب کل جامعه آماری اندازیه گیری می‌کند.

توابع ارزش سرمایه گذاری
FV  محاسبه ارزش آینده سرمایه گذاری با پرداخت ثابت دوره و یک نرخ بهره ثابت.
FVSCHEDULE  این تابع مانند FV برای محاسبه ارزش سرمایه گذاری در آینده بکار می‌رود با این تفاوت که نرخ سود در زمانهای مختلف متغیر است.
NPV  محاسبه ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری.
PV  محاسبه ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری(اقساط مساوی).
XNPV  محاسبه ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری بر حسب تاریخ.

توابع پرداخت
PMT  برای محاسبه اقساط وام.
PPMT  محاسبه اقساط مربوط به اصل وام (وام دریافتی بدون سود در هر دوره).
IPMT  محاسبه بهره اقساط (بهره وام در هر دوره) در یک دوره زمانی خاص.

توابع طول مدت
NPER  محاسبه تعداد دوره های مورد نیاز برای سرمایه گذاری .

محاسبه نرخ بازده داخلی
RATE  محاسبه نرخ بهره استفاده.
IRR  محاسبه نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری.
XIRR  محاسبه نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری بر حسب تاریخ.
MIRR  محاسبه نرخ داخلی کارکرد سرمایه.
ACCRINT  محاسبه بهره متعلقه اوراق قرضه از زمان صدور تا بازخرید اوراق.
ACCRINTM  مشابه تابع ACCRINT است با ین تفاوت که شما اطلاعی از زمان پرداخت بهره ندارید و یا اینکه تاریخ پرداخت بهره همزمان با تاریخ سررسید اوراق قرضه بطور یکجا می‌باشد.

توابع محاسبه استهلاک
SLN  محاسبه هزینه استهلاک به روش خط مستقیم.
SYD  محاسب هزینه استهلاک به روش مجموع سنوات.
DB  محاسبه هزینه استهلاک نزولی در مدت معین.
DDB  محاسبه هزینه استهلاک به روش نزولی مضاعف در مدت معین.
VDB  محاسبه دوره خاص هزینه استهلاک به روش نزولی.

توابع اعداد مختلط
COMPLEX  تبدیل قسمت حقیقی و موهومی ارائه شده توسط کاربر به عدد مختلط.
IMABS  محاسبه اندازه عدد مختلط.
IMAGINARY  نمایش ضریب قسمت موهومی عدد مختلط.
IMARGUMENT  نمایش آرگومان ? (زاویه بر حسب رادیان).
IMCONJUGATE  محاسبه قرینه عدد مختلط نسبت به محور اعداد حقیقی.
IMCOS  محاسبه کسینوس یک عدد مختلط.
IMDIV  محاسبه خارج قسمت تقسیم دو عدد مختلط.
IMEXP  محاسبه مقدار نمایی یک عدد مختلط.
IMLN  محاسبه لگاریتم طبیعی عدد مختلط.
IMLOG10  محاسبه لگاریتم یک عدد مختلط در مبنای ۱۰٫
IMLOG2  محاسبه لگاریتم یک عدد مختلط در مبنای ۲٫
IMPOWER  محاسبه توان خاصی از یک عدد مختلط.
IMPRODUCT  محاسبه حاصلضرب اعداد مختلط.
IMREAL  نمایش ضریب قسمت حقیقی عدد مختلط.
IMSIN  محاسبه سینوس یک عدد مختلط.
IMSQRT  محاسبه ریشه دوم (جذر) یک عدد حقیقی.
IMSUB  محاسبه تفریق دو عدد مختلط.
IMSUM  محاسبه حاصلجمع دو عدد مختلط.

توابع تبدیل واحدهای اندازه گیری
CONVERT  تبدیل یک عدد از یک سیستم اندازه گیری به سیستم دیگر.

توابع تبدیل مبنا
BIN2DEC  تبدیل عدد مبنای دو به مبانی ده
BIN2HEX  تبدیل عدد مبنای دو به مبانی شانزده
BIN2OCT  تبدیل عدد مبنای دو به مبانی هشت
DEC2BIN  تبدیل عدد مبنای ده به مبانی دو
DEC2HEX  تبدیل عدد مبنای ده به مبانی شانزده
DEC2OCT  تبدیل عدد مبنای ده به مبانی هشت
HEX2BIN  تبدیل عدد مبنای شانزده به مبانی دو
HEX2DEC  تبدیل عدد مبنای شانزده به مبانی ده
HEX2OCT  تبدیل عدد مبنای شانزده به مبانی هشت
OCT2BIN  تبدیل عدد مبنای هشت به مبانی دو
OCT2DEC  تبدیل عدد مبنای هشت به مبانی ده
OCT2HEX  تبدیل عدد مبنای هشت به مبانی شانزده

توابع خطا
ERF  محاسبه تابع خطا میان دو حد یکپارچه.
ERF.PRECISE  محاسبه تابع خطا بین عدد ۰ و یک حد پیوسته.
ERFC  محاسبه تابع خطای متمم پیوسته میان یک حد پائین و مقدار بی نهایت.

تست مقادیر عددی
DELTA  مقایسه دو عدد با هم.

  • نويسنده: احمد شهبازی
  • نوشته شده در تاريخ : پنج شنبه , ۱۶ دی , ۱۳۹۵
  • بازدید: 352 بازدید

۱ Comment for “ شرح توابع اکسل

  1. رسولی گفت:

    سلام لطفا جهت خرید کتاب اموزشی راهنمایی فرماید
    ضمنا جهت دریافت برنامه چطور متونم تماس بگیرم ممنون رسولی ۰۹۱۲۱۲۷۳۳۳۷

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *